Home

Dansk internationalt skibsregister

Save on Dansk at JCPenney. Discover Great Savings Today at JCPenney® Skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), får adgang til særlige økonomiske rammevilkår som fx en konkurrencedygtig tonnagebeskatning og skattefritagelse for søfarende. Skibe kan optages i DIS, hvis de sejler i international fart og har en bruttotonnage på 20 eller derover Registreringer i Skibsregistret, Dansk Internationalt Skibsregister og Fartøjsfortegnelsen. Registreringsdato (dd-mm-åååå) - Tonnage - Anvendels

Dansk at JCPenney® Extra 25% Off + Free Shippin

 1. Hvis ejeren ikke er registreret i Dansk Skibsregister (DIS eller DAS), sendes tillige registreringsanmeldelse for ejer. Der indsendes bevis for, ejedomsret til skibet, f. eks. i form af bilbrev, skøde eller Bill of Sale (adkomstdokument) i original
 2. benævnt skibsofficerer), der gør tjeneste på søgående skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister). Rammeaftalen kan tillige efter aftale mellem parterne udstrækkes til at dække skibsofficersstuderende samt ansættelse i den uddannelsesbestemte sejltid (12-måneders sejlads). 3
 3. September 2007 (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Denne overenskomst er gældende for catering-officerers tjeneste i skibe, registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), jfr. DIS-lovens 10, stk. 2. 1, A - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE Stk. 1
 4. Denne overenskomst er gældende for skibsmekanikere, der gør tjeneste i skibe, regi-streret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), jfr. DIS-lovens § 10, stk. 2
 5. Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), jf. DIS-lovens § 10, stk. 2. § 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE Stk. 1. Navigatøren, herefter benævnt officeren ansættes i rederiet og skal gøre tjeneste efter dettes anvisning i rederiets DIS skibe. Stk. 2. Ansættelsesforholdet bekræftes ved ansættelsesbrev, kontrakt eller lignende. Stk. 3

DANSK EL-FORBUND Denne overenskomst er gældende for elektrikeres tjeneste i skibe, registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), jfr. DIS lovens § 10, stk. 2. § 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE A. Elektrikere Stk. 1. Elektrikere ansættes i henhold til de til enhver tid gældende vilkår i lo DANSK INTERNATIONALT . SKIBSREGISTER . OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2016 . mellem . DANMARKS REDERIFORENING . og . DANSK METALS MARITIME AFDELING (Menigt restaurationspersonale

Skibe, der anvendes erhvervsmæssigt og fritidsskibe med en BT på mindst 20, skal registreres i Skibsregistret. Det samme gælder husbåde, der anvendes til privat bolig, hvis skibets BT er på mindst 20. Herved adskiller Skibsregistret sig fra Dansk Internationalt Skibsregister, som kun optager handelsskibe Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret. De viste oplysninger kan afvige fra Søfartsstyrelsens officielle registre, da der ikke er tale om et direkte opslag i Skibsregistret, men om opslag i en særlig database, som offentligheden har adgang til Ved lov er det vedtaget, at hyre optjent om bord på skibe, registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), skal være fritaget for beskatning. Udligningskontoret er etableret af de danske rederier til at administrere, beregne og kontrollere skattekompensationsbeløb til DIS-søfarende

Dansk Internationalt Skibsregister - soefartsstyrelsen

 1. til dansk rets regler om arbejdsgiveransvar. § 3 - LØN Stk. 1. Parterne er enige om at fastslå, at lønnen for maskinofficerer skal fastsættes, således at den i forhold til de øvrige i rederiet ansatte søfarende giver udtryk for den pågældende maskinofficers kvalifikationer, uddannelse, anciennitet, ansvar og indsats. Stk. 2
 2. Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), jf. DIS-lovens § 10, stk. 2. § 1, A - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE Stk. 1. Maskinofficerer ansættes på den til enhver tid gældende sømandslovs vilkår, dog gælder i stedet for bestemmelserne i Sømandslovens §§ 6 og 37 nedenstå-ende særlige vilkår
 3. 1 dansk internationalt skibsregister overenskomst (normløn) mellem danmarks rederiforening og maskinmestrenes forening (gældende fra 1. april 2010). 2 indholdsfortegnelse 1, a - ansÆttelse og opsigelse , b - udmØnstringsperiode , i - lØnninger , ii - tillÆg pensionsforsikring ansvars- og arbejdsomrÅder , i - arbejdstid , ii - rÅdighedsvagt , iii - frihed og vagt i havn ferie fridage.
 4. Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister. Herved bekendtgøres lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 11. april 1997, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 460 af 31. maj 2000, § 2 i lov nr. 526 af 7. juni 2006, lov nr. 214 af 24. marts 2009 og § 3 i lov nr. 1384 af 23. december 2012

Register over danske skib

Registreringsanmeldelse - Dansk Internationalt Skibsregister

udligningskontoret for dansk søfar

Bekendtgørelse om Dansk Internationalt Skibsregister

 1. Beskatning af søfolk efter DIS- og DAS-ordningen - Jura for all
 2. DIS - What does DIS stand for? The Free Dictionar
 3. DIS abbreviation stands for Dansk Internationalt Skibsregister
 4. Registreringsanmeldelse Dansk Internationalt Skibsregister

populær: