Home

Bnp pr indbygger 2017

Bruttonationalproduktet (BNP) målt pr. indbygger i PPS gør det muligt, at sammenligne indkomstniveauet i de enkelte EU-medlemslande. PPS (purchasing power standard) er en såkaldt kunstig valuta, der tager højde for de prisforskelle, der ikke afspejles i valutakurserne Liste over verdens landes BNP pr. indbygger, angivet i US dollar, og beregnet efter enkelte landes købekraftsparitet (eng:purchasing power parity ; PPP).Kun selvstændige lande er nummereret, men ikke-selvstændige territorier er taget med som sammenligningsgrundlag Statistik om BNP pr. indbygger i verdens lande med fakta, statistik, søjlediagram og kort

Danmarks Statistik har samlet et faktaark med udviklingen i dansk økonomi. Generelt er væksten i bruttonationalproduktet positiv både i Danmark og i vores nabolande og har været det siden 2. Verdenskrig. Danmarks BNP pr. indbygger er blandt de højeste sammenlignet med de øvrige europæiske lande Færdiglavede tabeller (Main tables) Tabellen åbner i nyt vindue med tre faneblade - hhv. table, graph map. Du får mulighed for at se tabel, graf eller kort på skærmen samt gemme, bogmærke eller videresende link Målt pr. indbygger var Danmarks BNP i 2017 377.700 kr. i årets priser. I forhold til fem år tidligere var det en stigning på 38.700 kr. i løbende priser og omkring det halve i faste priser, hvor inflationen er fratrukket

BNP pr. indbygger / Folketingets EU-Oplysnin

Verdens landes BNP pr

BNP pr. indbygger er det mest anvendte mål for velstand. BNP udtrykker jo den produktion - og dermed også den indkomst - der skabes i et land. Og opgør man det pr. indbygger, tager man højde for, at landene har forskellig befolkningsstørrelse Principperne for udarbejdelse af nationalregnskaber, herunder BNP, er fremkommet som resultat af et omfattende internationalt samarbejde. De internationale retningslinjer for opgørelserne følges stort set af alle lande, og det bliver derved muligt at sammenligne forskellige landes velstandsniveau på basis af værdien af BNP pr. indbygger Der er en tendens til, at kommuner, der havde et højt BNP pr. indbygger i 1993 i forhold til landsgennemsnit oplevede en generel stigning i realvæksten i BNP pr. indbygger i perioden 1993-2015 i forhold til landsgennemsnit. Det ses, at forskellene mellem kommunerne er blevet større over denne 22-årige periode (jf. figur 2 i bilaget) NAN1:Forsyningsbalance, bruttonationalprodukt (BNP),økonomisk vækst, beskæftigelse mv. efter transaktion og prisenhed Enhed : Væksten i bruttonationalproduktet (BNP) er et mål for aktivitetsniveauet i økonomien. Her kan du stille et skriftligt spørgsmål til EU-Oplysningen . For mange borgere er det svært at gennemskue, hvad der foregår i EU

Ballerup, hvor BNP pr. indbygger er helt oppe på 1,3 mio.kr. Der er stor variation i BNP pr. indbygger mellem kommunerne i Region Hovedstaden. Den laveste erhverv - sintensitet findes i Dragør, hvor BNP pr. indbygger var 138.000 kr. i 2015, mens den som nævnt var 1,3 mio.kr. i Ballerup medvirkende til, at væksten i BNP pr. indbygger har været tæt på nul de seneste ti år. Dermed er BNP pr. indbygger i 2017 på niveau med 2007. Norge har haft lignende vækstrater, mens Sverige og Tyskland har 1 Irlands Central Statistics Office samt Eurostat. 14. Figur 1.1 BNP pr. indbygger, BNP pr. arbejdstime og arbejdstimer pr.

Et uland kan fremvise høj BNP-vækst på fx 4 pct. om året. Men hvis befolkningen vokser med 3 pct., så 'ædes' gevinsten næsten op af den stigende befolkning. Derfor ser vi her på væksten i BNP pr. indbygger for nærmere at studere, hvordan velstanden stiger pr. indbygger i forskellige lande Anm.: Figuren viser BNP pr. indbygger i faste 2017-priser, dvs. renset for prisudviklingen. Kilde: Danmarks Statistik. BNP kan opgøres fra 3 forskellige sider: Anvendelsessiden (BNP fordelt på privatforbrug, offentligt forbrug, investeringer, eksport og import) Produktionssiden (hvor meget har hvert erhverv bidraget til BNP Vi, hos Greenmatch.dk, har udarbejdet en undersøgelse omhandlende de skandinaviske landes indbyrdes rang i forhold til hinanden. Ranglisten tager udgangspunkt i forholdene BNP pr. indbygger, mængden af udledt CO2 pr. indbygger og landenes Happiness Ranking. Kopier koden og indsæt denne på din sid World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files

Regioner, hvor det faktiske BNP pr. indbygger er mindre end 75 % af EU-gennemsnittet (taget over en periode på tre år), er berettiget til at modtage støtte fra strukturfondene. Desuden er det faktiske BNP pr. indbygger, prisniveauer og priskonvergens tre af de vigtigste strukturelle indikatorer, som offentliggøres af EU-Kommissionen Offentlige gæld og BNP - Liste over lande - Aktuelle værdier, tidligere værdier, prognoser, statistikker og diagrammer RNAT11: [NR ESA95rev, DB07] BNP (mio. kr.) samt BNP pr indbygger (1000 kr.) efter region, type og prisenhed, regioner (AFSLUTTET) Enhed :

Væksten i den danske økonomi målt ved BNP pr. indbygger har siden finanskrisen været knap 0,9 pct. årligt i gennemsnit, se figur 1. Figur 1 Kilder til velstand, gns. årlig realvækst, 2011-2017 Anm.: Sum af BNP pr. indbygger og løn- og formueindkomst udgør BNI pr. indbygger. Se Factbook for beskrivelse af beregningsmetoden På trods af den laveste økonomiske vækstrate i Norden i 2016 på 1,0 pct. er nordmændene fortsat rigest med et BNP pr. indbygger, der ligger betydeligt højere end i de andre nordiske lande. Norge har også det største overskud på den offentlige saldo i 2016 Det här är en lista över länder efter bruttonationalprodukt per capita med köpkraftsparitet (PPP), det sammanlagda värdet av ett lands totala konsumtion av produkter och tjänster plus värdet av bruttoinvesteringar plus värdet av exporten minus importen, dividerat med landets totala antal invånare Vi havde i første omgang skrevet, at Danmarks BNP var opjusteret med 7,2 mia. kr. svarende til 1300 kr. pr. dansker. Det er forkert. Beregningen tog ikke højde for nedjusteringen i regnskabet for 2014. Det gik lidt bedre med dansk økonomi i 2016 end først antaget. I dag blev Danmark med en enkelt justering 3,6 mia. kr. rigere

Aktuelle værdier, historiske data, prognoser, statistik, diagrammer og økonomisk kalender - Danmark - BNP-vækst - Den store flygtningeindvandring til Sverige har ikke haft en positiv effekt på BNP pr. indbygger i Sverige. Det skyldes, at flygtningene har svært ved at komme i arbejde, siger Joakim Ruist til Detektor. I 2011 udgav Rockwool Fonden en rapport, hvor man undersøgte, hvordan indvandring har påvirket samfundsøkonomien i Danmark Contextual translation of capita into Danish. Human translations with examples: pr indb, indbygger, pr capita, per capita, kapitalskat, bnp/indb kkp, pr indbygger Anm.: Bytteforholdsgevinsten er beregnet som forskellen mellem væksten i BNP pr. indbygger og væksten i det bytteforholdskorrigerede BNI pr. indbygger for det enkelte år i forhold til 1966. Se også Redegørelse om vækst og konkurrenceevne, 2017. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. -5 0 5 10 15 20-5 0 5 10 15 2 Målt pr. indbygger var Danmarks BNP i 2017 377.700 kr. i årets priser. I forhold til fem år tidligere var det en stigning på 38.700 kr. i løbende priser og omkring det halve i faste priser, hvor inflationen er fratrukket

Både bnp-væksten i 2013, 2014 og 2015 er blevet opjusteret, og det betyder, at Danmark også trækker fra i forhold til sine nordiske naboer. Dermed placerer Danmark sig nu i top ti over de. BNP pr indbygger - IMF Outlook april 2017 Country 1982 Country 1992 Country 2002 Country 2012 Country 2022 United Arab Emirates 35.767,65 Switzerland 39.610,33 Luxembourg 52.676,70 Luxembourg 107.540,55 Luxembourg 114.641,9

BNP pr. indbygger - GeoTem

 1. Dato: 13. marts 2017 Sags ID: SAG-2017-01490 Dok. ID: 2327411 E-mail: JDPE@kl.dk Direkte: 3370 3143 BNP pr. indbygger BNP Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S www.kl.dk Side 5 af 15 ANALYSENOTAT at se på BNP pr. indbygger. Det skyldes, at Østjylland har den anden høje-ste befolkningsvækst, hvor kun Byen København ligger højere
 2. Beskæftigelsen stiger stærkt, men BNP-væksten er moderat Opsvinget i dansk økonomi er moderat målt ved BNP-væksten, men arbejdsmarkedet tegner et billede af en økonomi i tydelig fremgang. Dermed er BNP pr. beskæftiget kun vokset meget lidt de senere år, hvilket vækker bekymring om, at produktivitetsvæksten er forsvundet
 3. Der er en tendens til, at kommuner, der havde et højt BNP pr. indbygger i 1993 i forhold til landsgennemsnit oplevede en generel stigning i realvæksten i BNP pr. indbygger i perioden 1993-2015 i forhold til landsgennemsnit. Det ses, at forskellene mellem kommunerne er blevet større over denne 22-årige periode, jf. figur 2
 4. dst, at staten måtte træde til for at redde flere store banker. Ved udgangen af 2017 havde Belgien en statsgæld på 103,1 % af BNP. EU's konvergenskrav for Belgien er derfor ekstra skrappe
 5. 2 BNP pr. indbygger og timeproduktivitet Udviklingen i BNP pr. indbygger kan opdeles i en række bidrag, jf. (1). (1) 123 123 { 1424 434 BNP indbygger Timeproduk tivitet Arbejdstid Beskæftige lsesfrekve ns U U U Q Q H H BVT BVT BNP U BNP 15 64 15 64 / − − = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Figur 2.1 viser denne dekomponering
 6. da Kommissionen finder, at regionalstøtte til EU's yderregioner som omhandlet i traktatens artikel #, stk. #, også falder ind under undtagelsesbestemmelsen i artikel #, stk. #, litra a), hvad enten de har et BNP pr. indbygger på under # % af EU-gennemsnittet eller ej, i betragtning af deres særlige handicap som følge af den afsides.
 7. Der kan dog også argumenteres for, at højere BNP pr. indbygger fører til højere grad af sikkerhed. Tidsrækkefølgen spiller i denne figur ikke en rolle, da der arbejdes med faktorer der er konstante i samfundet og ikke foregår i en bestemt rækkefølge. Derudover er BNP pr. indbygger en indikation på velstanden i det pågældende samfund

Eksempelvis medregnes rente- og aktieindkomst fra udlandet i BNI, men ikke i BNP. Målt ved BNI pr. indbygger er Danmark det 7. mest velstående OECD-land i 2016, jf. tabellen. Der er dog en relativt lille forskel mellem 6. og 11. pladsen. Schweiz er 28 pct. rigere end Danmark, mens USA er 17 pct. rigere end Danmark 6. december 2018 Økonomisk vækst på 1,0 pct. i 2017 Grønlands økonomi voksede med 1,0 pct. i 2017. I perioden 2011-2016 var væksten i BNP gennemsnitligt på 1,6 pct., dog med betydelige udsving fra år til år Kigger man på de lande i verden, hvor BNP pr. indbygger er højest, som f.eks. Qatar, vil man med et grønt nationalregnskab hurtigt konkludere, at den høje BNP er et produkt af udnyttelse af fossile brændstoffer og defor ikke holdbar i længden,« siger direktør, Thomas Færgeman Grafisk og legende forklaring af BNP. WORLD RANK 2017 | TOP 21 Richest Countries - Highest GDP Per Capita Income in the World 2017 - Duration: 4:11. Channel R 13,263 view

På landkortet kan du se, hvor meget den enkelte kommunes udgifter til service afviger fra det, de havde budgetteret med Spg. 2. Niveauet for BNP pr. indbygger i Danmark har været uændret siden 1980. Falsk: BNP pr. indbygger fortæller hvor meget indkomst der skabes pr. person, og er ofte anvendt som indikator for velstanden i Danmark Danmarks Statistik offentliggjorde i november 2016 resultatet af en revision af national-regnskabet. Revisionen er baseret på nye opgørelsesmetoder og medfører blandt andet et højere BNP-niveau og større vækst i 2010'erne, men BNP pr. indbygger er ikke steget i 10 år i Danmark

Årligt nationalregnskab - Danmarks Statisti

Victoria Azarenka was the defending champion, but did not participate this year as she was on maternity leave.. Due to the pre-tournament withdrawal of Serena Williams, Angelique Kerber regained the World No. 1 ranking at the end of the tournament Kilde: VIVE Budgetoverskridelse serviceudgifter 2017 kr. pr. indbygger-8.583 - -713 -713 - -428 -428 - -142 -142 - 143 143 - 428 428 - 3.11 Sydd] ngsted Guld Køge ugt Reblld Sill ng . Title: Regnskab Author: Jørgen Lauridsen Created Date: 5/9/2018 9:56:27 A BNP pr. indbygger i Danmark er steget ca. 1¾ pct. årligt i gennemsnit over de seneste knap 150 år. Den højeste vækst fandt sted mellem de to verdenskrige, lige efter Anden Verdenskrig og i 1960'erne. De to verdenskrige indebar derimod et fald i BNP pr. indbygger, og hen-over de seneste ti år har væksten i BNP pr. indbygger også været. BNP pr. indbygger, 2015 Anm.: De forskellige BNP-komponenter er PPP-korrigerede og opgjort pr. indbygger. Indeks 100 svarer til USA's BNP pr. indbygger. Den stiplede linje illustrerer det danske private forbrug pr. indbygger. Der er ikke offentliggjort PPP-korrigerede tal for det samlede individuelle forbrug (AIC) i OECD og EU28

Rusland, USA og EUs BNP pr. indbygger. Indsendt af Mette Jensen kl. 05.19. Send med mail Blog om dette! Del via Twitter Del via Facebook Del på Pinterest BNP pr. indbygger (US$)1 9.896 56.631 BNP pr. indbygger (købekraftskorrigeret , US $)1 15.637 50.071 Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business 1 140 42 Handel over grænsen - rangering i Doing Business 1 106 1 Udenlandske investeringer, beholdn. i pct. af BNP 2 37,8 33,2 Danske investeringer, beholdn. 5 i mio.kr. 6.900 BNP pr. indbygger (US$)1 46.080 56.631 BNP pr. indbygger (købekraftskorrigeret , US $)1 61.520 50.071 Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business 1 5 42 Handel over grænsen - rangering i Doing Business 1 27 1 Udenlandske investeringer, beholdn. i pct. af BNP 2 576,3 33,2 Danske investeringer, beholdn. 5 i mio.kr. 21.700

Eurostat tabeller (TGM) - Danmarks Statisti

Niveauet for BNP pr. indbygger i Danmark har været uændret siden 1980. Udsagnet er falskt. Som det fremgår af figur 1 kan det ses at niveauet for BNP pr. indbygger i Danmark har en stigende tendens fra 1980 til 2017. Figur 1. Bruttonationalprodukt pr. indbygger (2010 priser, kædede værdier) 150 200 250 300 350 400 1000 kr. Kilde: NAN1. København, 13. november 2017 - I det tredje kvartal af 2017 faldt det danske marked for tekniske forbrugsvarer (TCG) med 1,5 procent sammenlignet med same kvartal i 2016. Tre ud af syv sektorer viste negativ vækst. Det største fald var på telekom (TC), som faldt med mere end 10 procent

Kapitalrestriktionerne ophørte i marts 2017. Fisk og fiskeriprodukter har traditionelt været den vigtigste indtægtskilde for Island. De seneste år har der været en stor vækst i turistsektoren, og ved årsskiftet 2014 overhalede turistsektoren for første gang fiskeindustrien som eksport indtægt. I 2017 var antallet af turister 2,2 millioner

Bruttonationalprodukt - Wikipedia, den frie encyklopæd

Leksikon artikel om Danmark med fakta, statistik, hydrotermfigur, erhvervsfodeling, befolkningspyramide og printark til undervisning. Gode links til videre arbejde med Danmark BNP Paribas provides clients access to the world through one of the largest international banking networks, and delivers specialist solutions. BNP Paribas employs around 700 people in Japan in its core businesses of Corporate and Institutional Banking (BNP Paribas Securities (Japan) Limited and BNP Paribas Tokyo Branch), Asset Management and.

Danmark - Globali

 1. Sveriges BNP er fx næsten dobbelt så stort. Det hænger selvfølgelig sammen med, at der er flere svenskere end danskere! Tabel 13.1 BNP pr. indbygger i udvalgte lande, 2016 (i US-dollars
 2. I dette afsnit baseres sammenligningerne imidlertid på BNP udtrykt i købekraftstandarder eller pariteter. English According to this definition, estimates based on purchasing power parities give an appropriate basis for comparison of incomes earned in each country in terms of their capacity to purchase goods and services in that country
 3. Eksport pr. indbygger Den gennemsnitlige vareeksport pr. indbygger i Midt- og Vestjylland er på ca. 200.000 kr., hvilket er 104.000 kr. højere end Sydjylland, som besidder den 2. højeste vareeksport pr. indbygger. Området står for 12 % af den samlede eksport i Danmark. Kilde: Erhverv og Fritid, Ikast-Brande Kommune
 4. isteren redegøre for, hvad de reformer, der er gennemført fra 2006 til 2016, jf. svar på FIU alm. del- spørgsmål 381(Folketingsåret 2015-16), betyder for hhv. BNP (2017-priser), BNP pr. indbygger og beskæftigelsen i 2020 og 2025? Ministeren bedes opgøre effekterne samlet set og for hver af de reformer, der e
 5. BNP pr. indbygger: velstandens fordeling BNP pr. Indbygger (2015) Indeks, hvor gennemsnittet for de 28 EU-lande er 10

Et lands BNP er den samlede erhvervsmæssige produktion (inklusiv den offentlige sektor) Lande har som samfundsfagligt mål at have et stigende BNP Danmarks BNP pr. indbygger var i 2005 33.973, hvor Mailis var 1.033, hvilket betyder, at Danmarks var cirka 32,9 gange større Når man har et fælles udregningsgrundlag, så betyder det, at man kan sammenligne velstand på tværs af landegrænser. BNP kan blive omregnet til BNP pr. indbygger. Har kan du læse, hvordan det går for Danmark - sammenlignet med de øvrige EU-lande. Kilder: Danmarks Statistik, www.e-conomic.dk og /ritzau

Danmark rykker frem: Her er verdens rigeste land - borsen

Danmark har i de seneste år oplevet en vækstkrise, der nu har resulteret i, at vi ikke længere er at finde i top ti over de rigeste lande, siger OECD I gennemsnit bruger de europæiske NATO-lande 2500 kroner per indbygger på militæret. Danmark bruger 3800 kroner og ligger dermed i top fem over de NATO-lande der bruger flest penge målt per indbygger management stood at Rs.12.62 crore as on June 30, 2017. Profile of AMC BNP Paribas Investment Partners Asia Limited (BNPPIP) holds 100% of the paid-up equity share capital of BNP Paribas Asset Management India Private Limited (AMC) and BNP Paribas Trustee India Private Limited Ltd. (Trustee Company Schweiz formår ganske vist at øge sit BNP fra godt 430.000 kr. pr. indbygger i 2012 til over 440.000 kr. pr. indbygger sidste år. Men det er ikke nok til at bevare 4. pladsen. Med sin enorme kasino-industri har den lille ø Macao, der er en tidligere portugisisk koloni, nemlig indtaget pladsen som verdens fjerde rigeste land på et normalt vækstniveau. I 2016 vurderes BNP per indbygger at være steget med 0,2%. I år ventes en vækst på i størrelsesordenen 0,8%, mens vi måske i 2018 kryber op på 1,1% pr. indbygger. Det er historisk set lavt, jf. figur 5. Figur 5 Ekstremt lav vækst i BNP pr. indbygger efter finanskris

List of countries by GDP (PPP) per capita - Wikipedi

Af ligningen for tendenslinjen kan vi se, at den gennemsnitlige levealder forventes at stige med 0,09 år for hver 1000 dollars, BNP pr. indbygger stiger. R2-værdien fortæller, at variationen i BNP pr. indbygger kan forklare 56% af variationen i gennemsnitlig levealder Siden slutningen af 1900-tallet er BNP pr. indbygger i Danmark steget i gennemsnit med omkring 2 pct. - se ovenstående citat. Det betyder, at BNP pr. indbygger er blevet fordoblet omkring hvert 35. år (målt i faste priser, dvs. uden inflation). Med andre ord steg velstanden til det dobbelte hvert 35. år

Nøgletal om energiforbrug og -forsyning Energistyrelse

2 RESULTS AS AT 31 DECEMBER 2017 The Board of Directors of BNP Paribas met on 5 February 2018. The meeting was chaired by Jean Lemierre and the Board examined the Group's results for the fourth quarter and endorsed the 2017 financial statements. GOOD PERFORMANCE OF THE GROUP IN 2017 AND PROMISING START OF THE 2020 BUSINESS DEVELOPMENT PLA Dog viser figuren R-værdi, at der ikke er en klar sammengæng mellem BNP pr. indbygger og CO2 udledning pr. indbygger. R-værdien ligger på 0,36, hvilket vil sige, at der en relativ lille sammenhæng mellem BNP pr. indbygger og CO2 udledning pr. indbygger. Som man kan aflæse udefra grafen, så er der en stor spredning omkring tendenslinjen Bienvenue sur votre site BNP Paribas pro, banque et assurances d'un monde qui change. Accédez à vos comptes ou découvrez nos services banque en ligne

BNP per indbygger er et mål, at resultaterne fra BNP divideret med størrelsen af landets samlede befolkning, så i.. essens, det er teoretisk den mængde penge, at den enkelte får i det pågældende land. BNP per indbygger giver en langt bedre bestemmelse af levestandarden i forhold til BNP alene Landkort: Budgetoverskridelse for serviceudgifter 2017, kr. Tal: Geografisk størrelse - befolkning - bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS) Formandskabet for EU-Rådet: Følgende link leder til et eksternt website Rumænien har det roterende formandskab fra 1. januar til 30. juni 2019 Bruttonationalprodukt presenteras. BNP per capita/invånare = totala BNP/antalet invånare. Länkar i videoklippet: http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C.. I 2017 brugte Danmark 182 mia. kr. på offentlig sundhed, hvilket er 69 pct. mere end i 2000. I samme periode var stigningen i de samlede offentlige udgifter på 19 pct. Målt pr. indbygger er udgifterne til sundhed også steget. I 2017 var de offentlige sundhedsudgifter 32.000 kr. pr. indbygger, hvilket er 56 pct. mere pr. indbygger end i 2000

Figur 3. Velstandsplacering målt ved BNP pr. indbygger, løbende priser, løbende PPP Anm.: For enkelte lande i enkelte år mangler der tal i OECD's databank. Her er landets relative placering ift. Danmark antaget fastholdt i forhold til seneste år med data. For de senere år er der dog justeret i forhold det nyeste og reviderede BNP-tal, jf 8200 kroner per indbygger (138.265 mio kr.) Finland 7950 kroner per indbygger (43.340 mio. kr.) svarende til omkring 180 procent af BNP. (Danmarks nationale gæld er på 45 procent af BNP Eksporten af varer til Norge udgjorde i alt 6,4% af den samlede danske vareeksport i 2017. Dermed er Norge Danmarks 5. største eksportland. Generelt er Norge et interessant marked for danske eksport-virksomheder, fordi købekraften i Norge er høj, vores sprog og forretningskultur er meget ens og så er Norge geografisk set et nærmarked

Her er verdens rigeste lande - TjekDet - leveret af Mandag Morge

Which country has the highest GDP per capita income? This statistic shows a GDP per capita ranking by country in 2017. In this year, Germany ranked 19th with an estimated GDP of about 44,769 U.S. The Office of Public Affairs (OPA) is the single point of contact for all inquiries about the Central Intelligence Agency (CIA). We read every letter, fax, or e-mail we receive, and we will convey your comments to CIA officials outside OPA as appropriate Title: Estimerede skader pr. indbygger 2017-2118_0304 Created Date: 4/3/2018 9:23:42 A

Er der forskel på BNP og BNP pr. indbygger? Man kan sige, at BNP måler landets rigdom, mens BNP pr. indbygger, afspejler et billede af den enkelte borgers økonomi i landet. BNP stiger som regel i takt med befolkningsvæksten, mens BNP pr. indbygger kan være faldende, hvis befolkningen i landet stiger USA har en højere bnp. pr. indbygger end Danmark, men de har også mere ulighed. I andre lande har man imidlertid slet og ret et problem, bestående i at den gennemsnitlige levestandard, altså bnp. pr. indbygger er lav. Her er problemet ikke først og fremmest at man ikke fordeler tingene ligeligt, men at man ikke har så meget at fordele Tabel 1: Regional fordeling af BNP pr. indbygger Kommune BNP pr. indbygger i kr. Kommune BNP pr. indbygger i kr. Hele landet 339.728 6 Lolland-Falster 232.607 1 Nordjylland 294.533 Guldborgsund 224.056 Brønderslev 233.428 Lolland 244.592 Frederikshavn 293.627 7 Sjælland 236.697 Hjørring 292.277 Faxe 223.41

Verdens rigeste lande (Opdateret 2019) Financer

Mit bud er BNP/indbyggertal = BNP pr. indbygger. Er det rigtig? Så man fx ser at BNP'en for Kina i 1989 er 1.204 milliarder dollars, og indbyggertallet er 1.119 mio. indbygger, er dette så rigtigt: 1.204/1.119=1,07. Så dvs. at BNP pr. kinesisk indbygger i '89 er 1,07 milliarder? Håber der er nogen der forstår min kringlet forklaring. Når BNP pr. indbygger på den måde korrigeres for pendling, er der mindre forskelle mellem landsdelene, jf. figur 3. København by og omegn mister 2/5 af sit forspring og har et BNP pr. indbygger på ca. 30 pct. over landsgennemsnittet. Det øvrige Sjælland vinder til gengæld tilsvarende frem DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande

Økonomisk Analyse nr. 27 Økonomisk Analyse ∙ April 2017 3 Figur 3 Velstandsniveauet i Danmark Figur 4 Bidrag til væksten i dansk økonomi Anm.: Velstandsniveauet er målt som BNP pr. indbygger i tusinde kr. BNP er opgjort i kædede 2010 2 RESULTS AS AT 31 MARCH 2017 The Board of Directors of BNP Paribas met on 2 May 2017. The meeting was chaired by Jean Lemierre and the Board examined the Group's results for the first quarter 2017

Se kortet: Danmarks nationale gæld - Pengepugere

- BNP pr indbygger i forskellige lande Det er almindeligt at bruge BNP til måling af et samfunds velstand. Når vi dividerer BNP med befolkningens størrelse, når vi frem til et tal for velstanden pr indbygger Pour la 13 ème année consécutive, BNP Paribas est le partenaire du Printemps du Cinéma qui aura lieu du 19 au 21 mars 2017. Ce sont trois jours de cinéma au tarif unique de 4 euros* la séance pour tous les spectateurs, tous les films, toutes les séances et dans tous les cinémas participants BNP Paribas Mutual Fund June 22, 2017 Ratings Instruments Scheme Type Rating1 Rating Action BNP Paribas Short Term Income Fund Open Ended Income Scheme CARE AAAmfs (Triple AAA mfs) Reaffirmed BNP Paribas Money Plus Fund Open Ended Income Scheme CARE AAAmfs (Triple AAA mfs) Reaffirmed Detailed Rationale & Key Rating Driver Stigningen i det offentlige forbrug er bl.a. finansieret gennem en forhøjelse af skattetrykket på 9, pct. af BNP siden 970. Det private forbrug pr. indbygger er i 0 lavere end gennemsnittet i både OECD og EURO-land. Rangeres de OECD-lande, kommer Danmark ind på en. plads, jf. figur og tabel med rangering i bilag FOU alm. del - svar på spm. 25 om oversendelse af en oversigt over de enkelte NATO medlemslandenes BNP, indbyggerantal, BNP pr. indbygger, forsvarsudgifter og forsvarsudgifter i pct. af BNP, fra forsvarsministere

Den årlige økonomiske vækst pr. indbygger skal fastholdes i overensstemmelse med nationale forhold og, især, på mindst 7 procent vækst i bruttonationalproduktet (BNP) pr. år i de mindst udviklede lande. 8.1.1. Årlig reel BNP-vækst pr. indbygger. 8.2 BNP per innbygger Bruttonasjonalprodukt (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene som blir brukt under denne produksjonen. Denne summen deles her på antall innbyggere i landet Alle kommuner oplevede et markant fald i produktionen (målt ved BNP pr. indbygger) under finanskrisen. Sidenhen er væksten dog vendt tilbage, og de fleste kommuner har i 2015 et BNP pr. indbygger på niveau med eller lidt over niveauet i 2007. Siden 2010 er det faktisk kommunerne uden fo Tabel 17.2 BNP pr. indbygger i udvalgte lande i 2007, $ Kilde: IMF, Database, www.imf.org (januar 2009) Danmark i en global verden 2. udgave, Lundgren & Willesen, Systime.

populær: