Home

Kieli ideologia

vin kieli-ideologia. Standardi-ideologian analyysi jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäi-senä tarkastelen kieltä koskevaa kommentointia (luvut 4.1-4.3). Toisessa vaiheessa ana-lyysi keskittyy sosiaalisen tason kommentointiin (luku 4.4). Analyysiluvussa 5 tutkin pu-rismia Vaikka tällainen kieli-ideologia ei ongelmitta yhdisty kieliyhteisön omiin käytän- teisiin ja kokemuksiin, sen soveltaminen voi poliittisesti ja taloudellisesti olla tietyissä tilanteissa tarpeen, koska se kytkeytyy vallalla oleviin laajempiin käsityksiin ja raken- teisiin monikielisyydestä, kielellisistä oikeuksista ja kielen.

Kaksikielinen pedagogiikka, kielimaisema ja kieli-ideologia Ruotsinsuomalaiset koululaiset elävät monikielisessä kielimaisemassa. Virallisesti koulu on kaksikielinen, ja kaksikielisessä koulussa sekä suomi ja ruotsi saavat tilaa näkyä. Koulun kielimaisema ja esimerkiksi kaikki koulun omat pedagogiset kyltit ovat sekä suomeksi että. Tämä kieli-ideologia on syntynyt ja kehittynyt kansallisval- tion ja kansallisten kielten ideologisissa rakenteissa, ja sitä on kutsuttu mm. modernis- virittäjä 3/2012 425 min kieli-ideologiaksi tai monolingvistiseksi kieli-ideologiaksi (vrt. esim. Heller 2006) Ärsyttävyyden kieli-ideologisuus - purismi ja standardi-ideologia ärsyttävien sanojen ja sanontojen taustall

Asiasanat - Keywords suomen kieli, muutos, tulevaisuus, kansanlingvistiikka, maallikko, kieli-ideologia, metafora, diskurssi Säilytyspaikka - Depository Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos Muita tietoja - Additional informatio Lisäksi tulkkaustilanteessa voi vallita samanaikaisesti useita ristiriitaisiakin ideologioita, ja ideologiakehyksestä toiseen siirrytään hyvin nopeasti. 2 Viestintä tapahtuu kanavassa, johon liitetään tulkkaava kone Oikeustulkkaukseen monin tavoin vaikuttava kieli-ideologia pohjautuu ammoiseen käsitykseen, jonka mukaan viestintä on.

Avainsanat: kaunokirjallisuuden kieli, kielielämäkerta, kieli-ideologia 1 JOHDANTO Kalle Päätalon Iijoki-sarja on monitasoinen kertomus yksilön sosiaalisesta noususta: köy-histä ja karuista. Avainsanat: kaunokirjallisuuden kieli, kielielämäkerta, kieli-ideologia 1 JOHDANTO Kalle Päätalon Iijoki-sarja on monitasoinen kertomus yksilön sosiaalisesta noususta: köy-histä ja karuista lähtökohdista ponnistava päähenkilö kohoaa tukkijätkästä rakennus-mestariksi ja arvostetuksi kirjailijaksi (ks. esim. Ylönen, 2013) Vaikka tällainen kieli-ideologia ei ongelmitta yhdisty kieliyhteisön omiin käytänteisiin ja kokemuksiin, sen soveltaminen voi poliittisesti ja taloudellisesti olla tietyissä tilanteissa tarpeen, koska se kytkeytyy vallalla oleviin laajempiin käsityksiin ja rakenteisiin monikielisyydestä, kielellisistä oikeuksista ja kielen.

Rationalistinen kieli-ideologia, puhdistamisen ideologia: selkeempää, lyhyempiä, ei välttämättä monimutkasesti MUTTA MYÖS Demokraattinen kieli-ideologia, viestinnällinen tehokkuus: olisi kaikille hyvä 13.8.2015 27 Humanistinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi Ihanteena selkeä ja tiivis kieli Lähteenmäki, M. 2015. Kieli-ideologia ja kielipolitiikka Venäjän valtion yhtenäisyyden rakentajina. Idäntutkimus 1, 26-35. Lähteenmäki, M. (2014) The Soviet reception of Edward Sapir's linguistic ideas from the 1920s to the 1950s. Russian Linguistics. Lähteenmäki, M. 2012 KIELI-IDEOLOGIA: ilmaisee ihmisten asenteita kieliä, varieteetteja ja kielellisiä valintoja kohtaan tietyssä puheyhteisössä, käytäntöyhteisössä (community of practice) tai yhteiskunnassa. • Kieli-ideologia voi mutta sen ei ehdottomasti tarvitse saada lain tai virallisen kielipoliittisen ohjelman muotoa

Avainsanat: kieli-ideologia, kielipolitiikka, sijoittajaviestintä, yritysten verkkosivut 1 Johdanto Englannin kielellä on kiistämätön valta-asema liike-elämän kielenä sekä Suomessa että muualla maailmassa (ks. esim. Louhiala-Salminen & Kankaanranta 2011). Esimerkiks Kieli-ideologia ja kielipolitiikka Venäjän valtion yhtenäisyyden rakentajina Yhteinen kieli nähdään tärkeänä valtion yhtenäisyyden symbolina, ja kielipolitiikka ja kieli-ideologia ovat merkittäviä työkaluja, joiden avulla pyritään vahvistamaan Venäjän valtion sisäistä yhtenäisyyttä ja sen asemaa maailmanpolitiikassa

kääntäminen, seksistinen kieli, ideologia, kääntäjän näkyvyys Tiivistelmä Tutkielmassa tarkastellaan sitä, miten suomen kielen sukupuolineutraali hän-pronomini kääntyy englantiin päin silloin, kun suomenkielisestä tekstistä ei käy ilmi kumman sukupuolen edustajaan tekstissä viitataan. Samalla käsitellään seksistist Puhe ja kieli / Tal och språk on puheen ja kielen tutkimuksen referee-käytänteinen aikakauslehti, joka julkaisee tutkimusta kielen, puheen, äänen, viestinnän ja vuorovaikutuksen aloilta linnut kieli-ideologia sekä kirjakielen syntymis- ja kehitysprosessiin liittyvät, joskus hyvinkin monimutkaiset kielipoliittiset käänteet. Naapurikieltenkin kodi fi kaatiot saattavat poiketa toisistaan huomattavasti sallivuutensa suhteen. Esimerkiksi suku kielemme mari ChrisLands provides an easy and affordable solution to operating your own online store. We have provided the new, used, out-of-print, and antiquarian independent bookseller with a full ecommerce bookstore solution since 2001

Kieli-ideologioiden teoriaa ja käytäntöä Sari Pietikäinen

 1. Eräs tärkeä aihe nykyään on kieli-ideologia: kult­tuu­ri­set käsi­tyk­set siitä, miten kieltä tulisi käyttää ja mitä sillä voidaan tehdä eri tilan­teis­sa. Näitä aiheita ovat tutkineet esi­mer­kik­si Jane Hill, Paul Kroskrity ja Bambi Schieffelin
 2. Jyväskylän yliopisto. Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. en | Yhteystiedot | Yhteystiedo
 3. en normitusperiaatteisiin •Julkinen keskustelu sentin lyhenteestä vuonna 2001, snt vai c •Suomen kielen lautakunta päätti jo vuonna 1998 lyhenteeksi snt, joka alkoi jo vakiintua. •Raimo Pekonen 5.11.2002 Helsingin Sanomissa: Linjauksessaan Kielitoimisto ei ole ollut loppuu
 4. tana, niin että osaa soveltaa tietojaan käytännön työelämän tehtäviin
 5. Pohdin esityksessäni käsitteen kieli-ideologia hyödyllisyyttä oman tutkimukseni näkökulmasta: millainen rooli sille on löydettävissä muihin käsitteisiin nähden? Käytän vertailukohtana laajempaa metasemioosin käsitettä (ks
 6. The Multilingual Subject. kielielämäkerta, kieli-ideologia 1 JOHDANTO Kalle Päätalon Iijoki-sarja on monitasoinen kertomus yksilön sosiaalisesta noususta: köy-histä ja karuista.
 7. Kieli-Ideologia ja kielipolitiikka, 7 April, University of Eastern Finland, Joensuu, Finland. 2016. Are the Mainstream Media as Antireligious as Many of Us Think? Media, Religion and Publics. International Society for Media, Religion and Culture 1-4 August Seoul, South-Korea

Väitöstutkimuksesta Kieli, ideologia ja toiseus Lappi-kuva 1600-1800-luvun ranskalaisissa matkakuvauksissa ja niiden 1900-luvun suomennoksissa - diskurssit, asenteet, roolit - representaatiot, stereotypia etnosentrismi / nationalismi / kieli-ideologia. rasismi / uskonnollinen yhteisÖllisyys / valtioiden vÄliset poliittiskulttuuriset liittoumat. humanismi / spesismi Luulisi,että Saamenmaassa elävillä ja sinne asettuvilla nuorilla olisi oikeus valita saame ruotsin sijasta alueen kouluissa, mutta ei. Ei käy, olemme Suomessa. Aina on esteenä rkp:n kieli-ideologia jota rkp:n apupuolueet pönkittävät. Siitä on se seuraus,että suomalais-ugrilaisten saamen kielten olemassaolo vaarantuu Suomessa Migrin selvityksessä nousee siis esiin varsin staattinen ja yksioikoinen kieli-ideologia, jonka mukaan kieli koostuu sanoista ja jakaantuu tarkkarajaisiin varieteetteihin, jotka tulkki voi kääntää koneen lailla (Määttä 2011) tuotettaessa tietoinen kieli-ideologia, oikeakielisyysajattelu, on kirjoittamista 1. Olin pitkään siinä käsityksessä, että ersänkielistä käännöstä ei olisi koskaan tehty. Tämän artikkelin arviointiprosessin aikana sain kuitenkin bibliogra fi sen viitteen v. 1953 Saranskissa julkaistuun P. Šmelevan tekemään ersännökseen

Keskeisiä käsitteitä ovat kieli-ideologia ja valta, joita on tutkittu kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta, erityisesti kuten Fairclough ja myöhemmistä kirjoittajista Blommaert ovat ne määritelleet Puhdaskielisyyttä tähdentävä kieli-ideologia juurtui Ruotsiin ja Suomeen luterilaisuuden mukana, ja sillä oli keskeinen asema pitkälle 1900-luvun puolelle kieltä ja kielenkäyttöä koskevissa kysymyksissä

RKP:n kieli-ideologia on meidän HS:n asia, ja me HS:ssä hoidamme, että vain yksi oikea näkökulma pääsee esiin. Ei oikein tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa, kun heidän kieli-ideologista tuputustaan lukee. Siis herätys siellä! Yksikään pakkoruotsia puolustava argumentti ei kestä kriittistä tarkastelua, ei lainkaan - Kieli ja kieli-ideologia kulkivat käsi kädessä. Kielen asemaa pohtiessaan Sommer pyrkii tutustumaan laajoihin maantieteellisiin alueisiin. Siksi Puolan sydänmailta tulevaa tutkijaa houkuttelevat Euroopan pohjoiset reunat; Turkuun hän saapui Ruijasta

Kieli-ideologiat arjessa

Syntyy uusia valtioita joita määrittää kieli, ideologia, uskonto, rotu ja muut erottavat ja yhdistävät tekijät. Huonompaan suuntaan joka tapauksessa mennään eikä tilanne näytä olevan korjaantumassa Vaihtoehtoiset tavat ymmärtää Suomen kaksikielisyys ovat (1) kaksikielisyys mahdollisuutena ja (2) kaksikielisyys velvoitteena. Puheissa korostetaan mahdollisuuksia ja ruotsia rikkautena. Käytännössä kaksikielisyys on velvoite. Valtio määrää, että jokaisen on osattava tai ainakin. Luulisi,että Saamenmaassa elävillä ja sinne asettuvilla nuorilla olisi oikeus valita saame ruotsin sijasta alueen kouluissa, mutta ei. Ei käy, olemme Suomessa. Aina on esteenä rkp:n kieli-ideologia jota rkp:n apupuolueet esim. Sdp pönkittävät. Siitä on se seuraus,että suomalais-ugrilaisten saamen kielten olemassaolo vaarantuu Suomessa

Ärsyttävyyden kieli-ideologisuus - purismi ja standardi

Topics: Suomalais-ugrilaisuus, kielisosiologia, museologia, museonäyttelyt, näyttelytekstit, näyttelysuunnitelma, Venäjän museot, kieli-ideologia, Finno-Ugric. Virallisen ideologian ja kielen ohessa Neuvostoliitossa puhuttiin myös aivan muuta

Kieli-ideologiat ja oikeustulkkauksen laatu - PD

 1. ISMERTETÉSEK - REVIEWS - REZENSIONEN - KATSAUKSIA - РЕЦЕНЗИИ 353 Az 1900-as években az inari számi a súlyosan veszélyeztetett nyelvek kö-zé tartozott, s úgy tűnt az 1990-es évekre véglegesen eltűnhet
 2. oritaires en France de 1992 à 1999 Romaanisen filologian pro gradu -tutkielma maaliskuu 2012 Jyväskylän yliopisto Kirsi Pölkk
 3. 1 Nordica Helsingiensia 50 Spra k och spra kideologier i radio och tv Standardspråk och språkstandarder i finlandssvenska radiooch tv-nyheter Jenny Stenberg-Sirén Akademisk avhandling som med tillstånd av Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet framlägges till offentlig granskning i Språkcentrums festsal, Fabiansgatan 26, fredagen den 9 februari 2018 kl
 4. Kaarlo Voionmaa http://www.blogger.com/profile/14333294615584500731 noreply@blogger.com Blogger 188 1 25 tag:blogger.com,1999:blog-5779125777997473810.post.

Kenen (ruotsinsuomalaiset) kieli-ideologiat? — Suom

 1. Ideologian paluu - Kotimaisten kielten kesku
 2. Sari Keskimaa - ResearchGate Share and discover researc
 3. Kieli-ideologiat Kalle Päätalon Iijoki-sarjass

Kieli-ideologioiden teoriaa ja käytäntöä - PD

 1. Lähteenmäki Mika, laitoksen johtaja, professori / head of
 2. KIELI-IDEOLOGIAT KALLE PÄÄTALON IIJOKI-SARJASSA Puhe ja kieli
 3. Idäntutkimus 1/2015 - mrmlonline
 4. Kielitieteellinen antropologia - AntroBlog
 5. Tutkimus — Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunt

Tekstityö Kurssit Helsingin yliopist

Turvapaikka puheena: mistä puhutteluissa ja arvioinnissa on

 1. Tekstityö (KOK-S203/SSU205) Kurssit Helsingin yliopist
 2. COR
 3. Kaarlo Voionmaa : Hybridiä kaikki tyynni vai onko
 4. Etelän metia kusessa Perttu Hillman Blogit Iltalehti
 5. Oma kieli siivitti jyrkkiä murroksia - Maailma - Turun Sanoma
 6. RKP syö uskottavuutta hallitukselta — Lapin kultaa ja

2014-10-30 MTV: Näin kansainvälinen Helsinki jo on - kasvua

populær: