Home

Retlig forvaltningsvirksomhed

Vejledning - ombudsmanden

Ankestyrelsen anså en borgers ansøgning om førtidspension for at være trukket tilbage under et møde mellem borgeren og kommunen. Det betød, at borgeren ikke kunne få sin sag bedømt efter de tidligere gældende pensionsregler, der var mere fordelagtige for hende Justitsministeriets lov nr. 571 af 19/12 1985, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22/4 2014 med følgende ændringslov indarbejdet: lov nr. 503 af 23/5 2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) § 2 [LF 69 2017-18] Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 Kapitel 2. Udveksling af oplysninger i den offentlige forvaltning i henholdsvis forvaltningsloven og persondatalove SKAT havde foretaget udlæg i Ss, aktiver d. 04.11.2017, hvilket udlæg fogedretten i Kolding, F, ophævede d. 20.12.2017 under henvisning til, at der ikke forelå dokumentation for grundlaget for kravet og under henvisning til, at S havde indsigelser mod kravet Beslutninger, der overvejende er af retlig karakter og træffes ud fra et offentligretligt retsgrundlag, som fastsætter de berørte borgeres retsstilling, er dog afgørelser i lovens forstand. Det gælder navnlig beslutninger om, hvorvidt en person har ret til en ydelse, der i sig selv har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed

Forvaltningslov - socialjura

faktiske handlinger, faktisk forvaltningsvirksomhed, aktiviteter i den offentlige forvaltning, som ikke har karakter af udstedelse af forvaltningsakter eller andre retsakter. Som eksempel på faktiske handlinger kan nævnes den rent fysiske aktivitet, der skal til for at producere ydelser til borgerne, fx at bygge en vej, at foretage en operation på et sygehus eller at passe børn i en vuggestue Klager over faktisk forvaltningsvirksomhed behandles såle-des af den forvaltningsmyndighed, som er ansvarlig for ud-førelsen af den faktiske forvaltningsvirksomhed. Hvis kommunens afgørelse er af særlig indgribende karakter Selv om udgangspunktet er, at der ikke kan klages over fak-tisk forvaltningsvirksomhed, er der med en principafgørels Spørgsmål: Hedder det retligt eller retsligt, eller har ordene forskellig betydning? Ole D.P. 25. februar 2010. Svar: Spørgsmålet om retlig/retslig er meget omdiskuteret, især i fagkredse. Dansk Sprognævn har besluttet at ordene (i almensproget) har samme betydning og derfor kan bruges i flæng, jf Der blev lagt vægt på, at inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, alene omfatter personer, herunder afdragsordninger for afmeldte virksomheder, og at afdragsordninger for igangværende virksomheder aftales som led i SKATs faktiske forvaltningsvirksomhed. SKM2008.1011.LS For den forvaltningsvirksomhed, der ikke reguleres af forvaltningsloven, gælder ligeledes fortsat de uskrevne forvaltningsretlige grundsætninger. I afsnit XII findes en beskrivelse af nogle af disse principper for udøvelse af forvaltningsvirksomhed og hvad der må anses for god forvaltningsskik. 4

Kapitel 2. Udveksling af oplysninger i den offentlige ..

Skønsudøvelse Forvaltningsloven Offentlighedsloven Persondataloven Arkivloven Dele af retsplejeloven STYREFORM ? SSL § 116 adgang til bolig for at få mulighed for at se omfanget af hjælpen der skal ydes (skadesvirkning) SSL § 123 stk. 2. B & U kan træffe afgørelser om kontrol me LBK nr 433 af 22/04/2014 - Bekendtgørelse af forvaltningsloven - Justitsministeriet. Bekendtgørelse af forvaltningsloven. Herved bekendtgøres forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 638 af 12. juni 2013 og § 1 i lov nr. 1624 af 26. december 2013 29. marts 2019 Generelle forvaltningsretlige krav til offentlige IT-systemer Forvaltningsretlige regler og principper gælder, uanset om sagsbehandlingen foregår manuelt eller digitalt. 21. januar 2019 Partshøring af naboer i byggesager Når en kommune behandler en ansøgning om byggetilladelse, kan der være pligt til at partshøre naboen efter forvaltningsloven

Inddrivelse af gæld til det offentlige - themis

 1. Ligesom offentlighedsloven indeholder forvaltningsloven regler om aktindsigt. Der er imidlertid her tale om partsaktindsigt, hvorefter ansøgere, klagere og andre, der har en væsentlig retlig interesse i sagens afgørelse, kan begære aktindsigt efter forvaltningsloven
 2. 23 Retlig forvaltningsvirksomhed Erstatning som supplement til ugyldighed Adressaten ender med ikke at få tilladelsen (ugyldighed), men erstatning fordi han troede, han fik det (supplement) Ugyldighed er ikke det samme, som at der er handlet ansvarspådragende dvs. culpa kræves fortsat Men objektiverende og givet formodning for culpa ved.
 3. Hvem bestemmer, hvem og hvordan en bevilget ydelse eller støtte skal udføres. Svaret på det spørgsmål hører under det man kalder faktisk forvaltningsvirksomhed. Praksisnyt nr. 38 handler om emne
 4. Jacob har bl.a. arbejdet med en bred vifte af regulatoriske forhold, herunder alt fra social-, patient- og arbejdsskadesager til miljø- og ekspropriationssager, men også med sager om offentlige myndigheders erstatningsansvar for både retlig og faktisk forvaltningsvirksomhed

Afgørelsesbegrebet - ombudsmanden

faktiske handlinger Gyldendal - Den Store Dansk

4 Retskildelæren - den juridiske metode •Juridisk metode handler i vid udstrækning om anvendelse af retskilder - Hvad er en retskilde: •En retskilde er information, der har normativ karakter, og som fastsætter hvorlede Myndighedsudøvelse eller 'retlig forvaltningsvirksomhed' (Revsbech, 1992) Bredt: Udføre (service-) myndighedsopgaver eller 'faktisk forvaltningsvirksomhed' Eksempel på udpegende definition: Matrikelkortet Matrikelkortet udpeger v hj a matr.nr. det areal, som matrikelregisterets oplysninger angår FIG Statement on the Cadastre, 199 Myndighedsudøvelse eller 'retlig forvaltningsvirksomhed' (Revsbech, 1992) Bredt: Udføre (service-) myndighedsopgaver eller 'faktisk forvaltningsvirksomhed' MatSys1_KMS i Samfund; Matrikulering, 2008 3 of 14 Prof. dr. jur. Bent Christensen (1997): Eksemple I praksis skelnes der mellem to former for fagligt skøn: 1) et fagligt skøn i perspektiv af retlig forvaltningsvirksomhed og 2) et fagligt skøn i perspektiv af faktisk forvaltningsvirksomhed (Garde, 2004:79-91). I praksis betyder det, at der er tale om principielt to forskellige former for. SKAT anmodede en skyldner om at underskrive en gældserklæring for at afbryde forældelse og undgå udlægsforretning. Der var ikke tale om en forvaltningsafgørelse, men derimod faktisk forvaltningsvirksomhed, således at der ikke var grundlag for klage til Landsskatteretten. Se SKM2014.358.BR

Praksisnyt fra DUKH: Nr

Stiftsadministrationen helsingoerstift

 1. TAX.DK skat & afgift: Afgørelser kontra vejlednin
 2. forvaltningsakt Gyldendal - Den Store Dansk
 3. Legalitetsprincippet - Wikipedia, den frie encyklopæd

MODUL 6 - Organisation, metoder og praksis - prezi

 1. Forvaltningsloven - Bekendtgørelse af forvaltningsloven
 2. Myndighedsguiden - Velkommen til ombudsmande
 3. Forvaltningsloven Forum Advokate
 4. Offentlige myndigheders erstatningsansvar - PD
 5. Praksisnyt nr. 38: Faktisk forvaltningsvirksomhed — www.dukh ..
 6. Jacob Schall Holberg er specialiseret inden for

 1. Opgaver og retningslinjer under anbringelsen — Ankestyrelse
 2. Ekstern delegation af forberedende opgaver i forbindelse med
 3. Det professionelle faglige skøn - PD
 4. Skat.dk: A.A.2.7 Afgrænsning mellem afgørelser og andre ..

populær: