Home

Vejledning om sygedagpenge retsinformation

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. Herved bekendtgøres lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 20. juni 2018, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1522 af 18. december 2018, § 7 i lov nr. 1526 af 18. december 2018 og § 2 i lov nr. 1710 af 27. december 2018 Denne vejledning erstatter Ankestyrelsens vejledning nr. 185 af 18. september 1998 for så vidt angår bestemmelserne om sygedagpenge. Vejledningen erstatter desuden Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning nr. 9627 af 24. september 2005 om visitation og opfølgning mv. i sygedagpengesager § 2. Sygedagpenge ydes til: 1) Lønmodtagere. 2) Selvstændige erhvervsdrivende. 3) Ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge. 4) Personer, der har pådraget sig en arbejdsskade, som er omfattet af lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade I denne vejledning beskrives reglerne i sygedagpengeloven (loven) om sygedagpengeperiodens længde, herunder hvornår kommunen i forbindelse med ophør med udbetalingen af sygedagpenge efter lovens § 24, stk. 1, og § 25, stk. 1, skal vurdere, om der er ret til en forlængelse efter lovens §§ 27 og 29 Retsinformation er online og opdateres mindst en gang i døgnet med de dokumenter, Folketinget og fagministerierne har indlagt eller ajourført siden sidste opdatering af databaserne. Det er fagministerierne selv, der har ansvaret for at indlægge og ajourføre de dokumenter i Retsinformation, som hører under det enkelte fagministeriums område

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge - retsinformation

Vejledning om sygedagpenge - socialjura

Side 2 af 2 Vejledning om sager, hvor kommunen kan tilkende førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, fordi det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen, Beskæftigelsesministeriet Reglerne i bekendtgørelsen anvendes ved behandling af sager om sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, herunder ved beregning og udbetaling af sygedagpenge. Kapitel 2 Beskæftigelseskrav i forhold til kommunen § 2. Ved anmodning om sygedagpenge fra kommunen efter lovens § 32, stk. 1, nr. 1 og 4, skal lønmodtageren ve

Lov om sygedagpenge - retsinformation

 1. Retsinformation har ansvaret for redaktion og udgivelse af Lovtidende. Ansvaret for udformningen og indholdet af forskrifterne i tidenderne er alene den myndigheds, som begærer den pågældende forskrift optaget. Retsinformation vejleder myndighederne om praktiske spørgsmål i forbindelse med offentliggørelse af forskrifter i tidenderne
 2. isteriets vejledning nr
 3. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. (nyt vindue) Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager (nyt vindue) Retssikkerhedsloven (nyt vindue) Vejledninger om sygedagpenge. Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen (nyt vindue

Vejledning om sygedagpengeperioden og forlængelse - Forsid

Når du er ledig, kan du få sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade. Det kræver som udgangspunkt, at du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark Lov om sygedagpenge Du har slukket javascript - men derfor er du da meget velkommen alligevel. Bemærk: Log in, beregningsværktøjer og skift af billeder kræver javascript Naturbeskyttelsesloven er siden dens ikrafttræden den 1. juli 1992 ændret flere gange. Den foreliggende vejledning afspejler ikke disse ændringer. Oplysninger om lovændringerne kan bl.a. findes i Karnovs noter til naturbeskyttelsesloven

1 Side 1 af 33 Til forsiden af retsinformation.dk Bilag 1 Indholdsfortegnelse Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Vejledning om behandling af ægteskabssager VEJ nr 9399 af 04/06/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vis mere.. 1 Træder i kraft mandag den 7. januar 2019.. 2 Jf. § 11 i BEK nr. 785 af 15. juni 2018 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.. 3 Jf. § 5 i BEK nr. 302 af 30. marts 2017 om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere måneder, skal kommunen genvurdere, om borgeren fortsat er til rådighed for fleksjob Hvor meget kan man få: • 89 procent af a-dagpengenes højeste beløb, hvis man ved visitationen til fleksjob opfyldte følgende betingelser: - Var berettiget til sygedagpenge eller barselsdagpenge - Modtog sygedagpenge Vejledning om sygedagpenge Vejledning om sygedagpenge og forlængelse Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen Vejledning om visitation og opfølgning m.v. i sygedagpengesager Vejledning om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforlø

8.4. Retsinformation - Vejledning om lovkvalite

 1. Lov om aktiv socialpolitik. Formålet med loven er at forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie
 2. isteriets vejledning af 20. december 2004 om lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter), som kan findes på
 3. Vejledning til virksomheder. Her kan virksomheder finde vejledninger til NemRefusion. Er du ny bruger af NemRefusion, kan du læse en kort beskrivelse af, hvordan du helt indledningsvis kommer i gang med at bruge løsningen. Du kan også læse en kort og nem vejledning til syge- og barseldagpenge samt til løntilskud- og fleksjobrefusion
 4. Du skriver samtidigt om at spare op. Det betyder sandsynligvis, at du har fået overtiden udbetalt som overarbejde. Hvis det er tilfældet, så gælder der præcis det jeg skrev i forrige indlæg. Dvs. at du fint kan få sygedagpenge, men de bliver kun udbetalt for 37 timer/uge
 5. Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv. Herved bekendtgøres lov om vejledning om uddannelse og erhverv, jf. lovbekendtgørelse nr. 630 af 20. juni 2008, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 354 af 6. maj 2009 og § 18 i lov nr. 483 af 12. juni 2009
 6. KL's vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance Side 7 af 51 Servicelovens §§ 95-96 ønsker at påtage sig denne opgave. Det er kommunen, der vurderer, om denne mulighed er relevant og samtidig den fagligt bedste løsning. I givet fald er det den nærtstående, som skal kunnetilskuddetfungere som arbejdsleder og evt
 7. Hvis du er syg og forsikret selvstændig, kan du søge om sygedagpenge. Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle kan du få sygedagpenge fra kommunen, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade

Ansøgning om sygedagpenge sker via arbejdsløshedskassen, som indberetter sygemelding via NemRefusion. Selvstændig med eller uden forsikring Selvstændige har ret til sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom, hvis hun/han er selvstændig eller medarbejdende ægtefælle Hovedloven under emnet samvær er forældreansvarsloven, der indeholder reglerne om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. Et af lovens hovedprincipper er, at et barn har ret til to forældre

 1. Kommunen tilføjer, at det ikke er et krav for arbejdsdygtighed, at du skal arbejde 37 timer om ugen, men udelukkende det timetal, der giver dig mulighed for at være selvforsørgende. I denne forbindelse har kommunen henvist til vejledning om førtidspension
 2. ugentllgt De nærmere regler om specialpædagogisk bistand er fastsat i bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2014 om folkeskolens speclalundervtsning og anden specialpædagogisk bistand. Denne vejledning forklarer og uddyber regleme i bekendtgørelse nr_ 693 af 10. juni 2014 om folkeskolens specialunderclsnmg og anden specialpædagogisk blstand
 3. Vejledning om børnesagkyndige undersøgelser > retsinformation.dk. Vejledning om anerkendelse af udenlandske afgørelser m.v. om forældremyndighed > retsinformation.dk. Vejledning om international kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. > retsinformation.dk. Vejledning om dokumentation for ægtheden af.
 4. Regler om skæve boliger er hjelmet i § 149 a i Lov om almene boliger. Almene boliger til særlig udsatte grupper på retsinformation.dk. Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i Almenboligloven, Serviceloven og Friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til Serviceloven, afsnit IV, kapitel 13)
 5. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden. Vejledning om satser m.v. 2018 (retsinformation.dk) - klik her Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2018 (retsinformation.dk) - klik he
 6. I dybden med refusion af sygedagpenge. Få svar på, hvornår virksomheden er berettiget til sygedagpengerefusion, om virksomheden kan få sygedagpengerefusion i hele den periode, der betales sygeløn, hvornår virksomheden skal anmelde sygefraværet for at få refusion, hvad arbejdsgiverperioden er, hvad en § 56-aftale er - og meget mere

Regler for sygedagpenge - Hvad er NemRefusion

 1. Når du har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger inden for de seneste 9 kalendermåneder, skal din kommune vurdere, om du kan få dine sygedagpenge forlænget. Hvis det ikke er tilfældet, har du ret til at få et jobafklaringsforløb, hvis du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdo
 2. Stk. 6. § 21 i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs § 1, nr. 13, finder anvendelse på personer, hvor sygedagpengene bortfalder den 6. juli 2009 eller senere. Stk. 7. § 25, stk. 1, i lov om sygedagpenge som ændret ved denne lovs § 1, nr. 14, finder anvendelse på personer, der modtager sygedagpenge den 6. juli 2009 eller senere
 3. Vejledning om mulighed for opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 1, jf. associeringsaftale (Tyrkiet) Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler; Vejledning om retten til at have en bisidder med ved en tjenstlig samtal

Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en periode på 9 måneder. Inden de 22 uger er gået, skal jobcenteret undersøge, om du opfylder betingelserne for at få sygedagpenge i længere tid end de 22 uger. Læs herunder om, hvornår det kan være tilfældet NLPHenrik.dk. Find nøglerne til dit eget liv, det er dig der bestemmer

1 Arbejdsdirektoratet YU-Sekretariatet Att.: Majbritt Rothmar Stormgade Kbh. K Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet har ved mail af 4. januar 2008 anmodet om bemærkninger til Arbejdsdirektoratets udkast til vejledning om sygedagpenge Bekendtgørelser og vejledninger: Bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.: https://www.retsinformation.dk/Forms. vejledning kan du læse om de krav og muligheder, der knytter sig til gødningsregnskab, gødningsleverancer, brødhvedeordningen, efterafgrøder, harmoniregler, fosforregulering og dyrkningsrelaterede tiltag

Vejledning om visitation og opfølgning m

 1. Anbefaling om tilsyn ved en virksomheds ophør. Læs orientering til kommunerne med Miljøstyrelsens anbefaling om afsluttende tilsyn i forbindelse med ophør af virksomhed vha. linket nedenfor. Orientering om afsluttende tilsyn. Se de tidligere vejledninger om miljøtilsyn. Vejledning om miljøtilsyn med industrivirksomheder (vejledning nr. 6.
 2. Vejledningen findes her på siden og på retsinformation.dk, og udkommer således ikke længere i en trykt udgave. Vejledningen erstatter vejledningen om lovkvalitet fra marts 2005 og lovprocesguide.dk. De årlige skrivelser om lovtekniske emner og bilagene til vejledningen fra marts 2005 er i relevant omfang indarbejdet i vejledningen
 3. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. (nyt vindue) [14] €€€ Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager (nyt vindue)[15] Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen (nyt vindue) [16] Vejledning om beregning af sygedagpenge (nyt vindue)[17
 4. oplysninger om, at andre lande har tiltrådt konventionen. I feltet angives derfor, hvilken konvention der omhandles af bekendtgørelsen om tiltrædelse. Dette sker i formen: BKI nr. 30 af 14/05/1987 På konventionen vil der herefter i en redaktionel note optræde en henvisning til den ny bekendtgørelse om nye konventionslandes tiltrædelse
 5. Lov om sygedagpenge § 7 § 7 Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Afgørelsen af, om en person anses for uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne
 6. Vejledning om sygdom | Side 4 I det følgende kan du læse mere om, hvordan du kan håndtere medarbejderes sygefravær, dine pligter for at følge op på fraværet og dine muligheder for at skaffe dokumentation

individuel vurdering af, om betingelserne ved fornyelse er opfyldt i henhold til Velfærdsministeriets vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. 3. Ørelæge 3.1. Undersøgelse og høreprøve Speciallægen i øre- næse- halssygdomme optager en anamnese (sygehistorie) og er ansvarlig for, at der foretages en objekti Bekendtgørelse af lov om social service. Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 26. september 2007, med de ændringer, der følger af § 36 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, § 1 i lov nr. 226 af 8. april 2008, § 1 i lov nr. 322 af 30. april 2008, § 3 i lov nr. 446 af 9. juni 2008, § 1 i lov nr. 447 af 9. juni 2008 og § 1, nr. 1-7 og 12-16, i lov nr. Selv om tilsætningsstofforordningen er trådt i kraft, så har det vist sig, at være nødvendigt at fastholde den danske bekendtgørelse på enkelte områder. Fx har vi de danske særregler om nitrit i denne bekendtgørelse. Derudover er der regler om ekstraktionsmidler, enzymer og tekniske hjælpestoffer i bekendtgørelsen Vejledning om beregning af sygedagpenge (nyt vindue)[15] Vejledning om sygedagpengeperioden og forlængelse (nyt vindue)[16] Vejledning om obligatorisk digital selvbetjening i sygedagpengesager (nyt vindue)[17] Vejledning om visitation og opfølgning m.v. i sygedagpengesager (nyt vindue)[18] Vejledning om sygedagpengeforsikring (nyt vindue)[19

Civilstyrelse

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Klik på OK eller gå videre på Virk for at acceptere cookies. Du kan sige nej tak til statistik ved at klikke her.Vi bruger en cookie for at huske dit nej Vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (Vejledning nr. 1 til serviceloven) Indledning Denne vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven omhandler de gene-relle regler i serviceloven, som gælder for de målgrupper, der er fastsat i serviceloven mv Socialstyrelsens arbejde omfatter en række ydelser efter serviceloven. Socialstyrelsens arbejde dækker en bred vifte af opgaver indenfor Børne- og Socialministeriets område og omfatter en række ydelser efter serviceloven

Styrelsen for Arbejdsmarked og rekrutterings vejledning nr. 10374 af 16/12 2014 om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen, pkt. 8. Styrelsen for Arbejdsmarked og rekrutterings vejledning nr. 9345 af 7/4 2017 om fleksjob m.v., pkt. 5 Hvis sygedagpengene til en sygemeldt, der har fået forlænget sine sygedagpenge efter en eller flere af bestemmelserne i stk. 1, ikke kan forlænges yderligere, har pågældende ved fortsat uarbejdsdygtighed på grund af sygdom ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv. Bekendtgørelse om parkeringsskiver (Link til Retsinformation) Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven (Link til Retsinformation) Bekendtgørelse om parkering på offentlig veje (Link til Retsinformation) Andre. Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter; Oplysningspligt efter databeskyttelsesforordninge Vejledning om anvendelse af perorale fødesonder Indledning Sundhedsstyrelsen er blevet opmærksom på flere sager hvor utilstrækkelig sikring af fødesonders placering inden anvendelse har medført indgift af væske, føde og/eller medicin i luftvejene. Formålet med vejledningen er at gøre opmærksom på at der i forbindelse med anvendelse a 1 Bilag Vejledning om regres for sygedagpenge Socialministeriets vejledning nr. 83 af 7. maj 1996 Kommunernes mulighed for at gøre regres gældende efter dagpengelovens 39, stk. 2, jf. lov nr af 20. december 1995 Fra 1. januar 1996 er der sket en ændring af dagpengeloven, således at en kommune kan gøre regres gældende i de tilfælde, hvor den udbetaler sygedagpenge til den sygemeldte som.

Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet (retsinformation.dk) Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (retsinformation.dk) Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse (retsinformation.dk Vejledning om matrikulære arbejder. Læs. Vejledningen giver uddybende anvisninger om udfærdigelse af sager om matrikulære forandringer. Vejl. nr. 46 af 18.04.2001. Vejledning om udstykningskravet. Læs. Vejledningen beskriver, hvornår udstykning er nødvendig. Vejl. nr. 64 af 07.07.2010. Vejledning om udstykningskontrollen. Læ Vejledning om satser m.v. 2019 Af vejledningen fremgår satser vedrørende sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse,. Klik her for at se Vejledning nr. 2 til serviceloven (VEJ nr 9441 af 24/06/2014 ) Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven. Klik her for at se Vejledning nr. 3 til serviceloven (VEJ nr 11 af 15/02/2011, Socialministeriet). Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Klik her for at se Vejledning nr. 4 til.

Ydelse ved sygdom - star

Kommunen skal løbende vurdere, om en borger, der modtager sygedagpenge, fortsat opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge. Hvis kommunen vurderer, at borgeren ikke længere opfylder betingelserne, skal borgerens ret til sygedagpenge bringes til ophør - men det kan tidligst ske samme dag, som der træffes afgørelse i sagen vejledning om sygedagpenge , er den ansatte ikke berettiget til løn under fraværet. Den ansatte vil derimod kunne få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i vejledning om erstatningsordning for nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer. Det er sygehuset, der vurderer, i hvilket omfang donoren har ret til erstatning Formålet med denne vejledning er at give et samlet overblik over Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds regler om kommunernes og regionernes ansvar på træningsområdet. Denne vejledning erstatter vejledning nr. 110 af 1. december 2009 om træning i kommuner og regioner Bekendtgørelse af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv . Hermed bekendtgøres lov om vejledning om uddannelse og erhverv, jf. lov nr. 298 af 30. april 2003 med de ændringer, der følger af § 20 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, lov nr. 314 af 19. april 2006 og § 1 i lov nr. 559 af 6. juni 2007. Den bekendtgjorte lovt Spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for at indhente yderligere lægelig dokumentation i forbindelse med vurderingen af, om udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kan forlænges, beror på en konkret vurdering

Sygedagpenge, hvis du er ledig - borger

På di.dk kan I læse mere om de frister, der skal overholdes og regler for anciennitet, der fjerner arbejdsgiverperioden. Læs mere om refusion af sygedagpenge her § 56-aftaler. I kan indgå en § 56-aftale med medarbejderen, hvis medarbejderen på grund af en kronisk eller langvarig sygdom ofte er sygemeldt (mindst 10 fraværsdage på ét år) Du kan som udgangspunkt kun modtage sygedagpenge i 22 uger inden for en periode på 9 måneder. Udbetalingen ophører den dag du er arbejdsdygtig og kan vende tilbage til dit arbejde igen. Sygedagpenge skal anses som en midlertidig løsning, hvorefter der skal tages stilling til om der er grundlag for at forlænge perioden Den kommunale vejledning om STU 6 gen, mens spørgsmålet om de unges forsørgelse ofte ligger i enten socialfor-valtningen eller beskæftigelsesforvaltningen. Der er ikke i lovgrundlaget for ungdomsuddannelsen taget stilling til, hvordan kommunerne skal organisere opgaverne omkring målgruppevurdering og tilsagn eller afslag til ungdomsud. Refusion af sygedagpenge. Når du som arbejdsgiver betaler løn under sygdom, har du ret til refusion af sygedagpenge, når en række betingelser er opfyldt. Et grundigt kendskab til reglerne om refusion, kan ses på bundlinjen. Her får du et overblik over de vigtigste regler

Vejledning nr. 9805 af 24.10.2014 om ændring af vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område Vejledning nr. 9781 af 20.10.2014 om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds områd affaldsregulativets regler om jord, som er affald.2 Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der er behov for vejledning til kommunerne om, hvordan et regulativ for jord herunder jord, som er affald, kan udformes. Dette skal ses i sammenhæng med, at et væsentligt formål med ændringen af miljøbeskyttelsesloven i 2009 om ny organisering a Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (retsinformation.dk) Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. (retsinformation.dk) Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (retsinformation.dk) Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. Vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren - 3 Forord Denne vejledning er blevet til efter ønske fra forskellige dele af sundheds- og plejesektoren og henvender sig til ledelse og personale inden for hele sundheds- og plejeområdet. Vejledningens overordnede formål er at reducere forekomsten af infektioner ho Har du brug for hjælp - klik her. Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance

Lov om sygedagpenge - LF

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke regler, der gælder for beregningsgrundlaget for sygedagpenge. Reglerne findes i §§ 46 -51 i sygedagpengeloven (loven) Vejledning om omskæring af drenge (retsinformation.dk) Ifølge § 17 i autorisationsloven er læger under udøvelsen af deres virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. 1) Vejledningen præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som læger er forpligtede til at udvise i forbindelse med omskæring af drenge

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Vær opmærksom på, at du skal bruge minretssag.dk til at anlægge sag og indlevere processkrifter. Blanketten kan kun bruges, hvis du er fritaget fra at bruge minretssag.dk. Rubrik 15, og 7 skal udfyldes (er markeret med *). Oplysningerne skal være præcise og fyldestgørende

Meget mere om sygedagpenge Her kan man læse en vejledning om sygedagpengeperioden og forlængelsesmulighederne: Vejledning om sygedagpengeperioden og forlængelse Vil man læse en udførlig beskrivelse af reglerne om sygedagpenge kan dette gøres hos DUKH her: DUKH om Sygedagpenge Har du spørgsmål om sygedagpenge Arbejdsskadestyrelsens vejledning om feriedagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du i visse tilfælde få feriedagpenge fra a-kassen. For at få feriedagpenge fra a-kassen skal du holde ferie, og du må som udgangspunkt ikke have ret til ferie med feriepenge eller løn efter ferieloven med videre Det vurderes derved, om personen har kvalifikationer og kompetencer til at dokumentere og/eller kontrollere statiske forhold og/eller brandforhold. Når der i denne vejledning står ansøger, er det en ansøger i henhold til certificeringsbekendtgørelsen, som søger om at blive certificeret statiker eller brandrådgiver Den nye vejledning, som findes på retsinformation.dk, skal hjælpe kommuner, skoler og andre interessenter med uddybninger og forklaringer af reglerne i bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Nedenfor finder du: Vejledning nr. 9464 : Vejl. om instrumentejerens egenkontrol af vand-, el- og varmemålere i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme (20.06.2018 )

Formålet med denne vejledning er at give et samlet overblik over Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses og Indenrigs- og Socialministeriets regler om kommuner-nes og regionernes ansvar på træningsområdet. Denne vejledning erstatter vejledning nr. 10131 af 11. december 2006 om træning i kommuner og regioner VEJLEDNING OM KONTROL I HESTEHOLD 6 Mishandling er endnu alvorligere end grovere uforsvarlig behandling. Det kan f.eks. være tilfælde af vanrøgt, hvor dyr er stærkt afmagrede eller døde af sult og tørst pga Lov om sygedagpenge kap. 21 Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom m.v. § 56. En arbejdsgiver kan ved aftale med en lønmodtager opnå ret til fra kommunen at få refusion med et beløb, der svarer til de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren i de første 2 uger af sygefraværet

Vejledning om naturbeskyttelsesloven - naturstyrelsen

Vejledninger Herunder finder du både de danske og internationale officielle vejledninger i reglerne om databeskyttelse. Her er der også skabeloner, som du kan tage udgangspunkt i Ved anmodning om refusion skal punkterne 5 til 7 udfyldes af lønmodtageren før indlevering af blanketten til kommunen. Når der er udbetalt sygedagpenge i 21 kalenderdage efter en § 55-forsikring/ § 56-aftale, skal den udfyldte blanket straks udleveres til lønmodtageren Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten Hvis du er blevet sagsøgt, skal du indlevere et svarskrift på minretssag.dk. Du kan kun bruge blanketten, hvis du er fritaget fra at bruge minretssag.dk Hvis kommunen stopper udbetalingen af sygedagpenge, har du altid krav på at få en begrundelse. Begrundelsen skal indeholde en vejledning om, hvordan du kan klage over afgørelsen; Inden kommunen træffer sin afgørelse, skal du selv høres, og du skal have indsigt i dine egne papirer og din sa Justitsministeriet har den 29. juni 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser m.v.) i høring med høringsfrist den 24. august 2018. Lovudkastet har været fremsat for Folketinget den 16. maj 2018 som lovforslag nr. L 240

VEJLEDNING OM . BYGGESKADEFORSIKRING - Revideret januar 2019 . Få mere information om byggeskadeforsikring: • Boligejer.dk • TBST.dk • Bygningsreglementet.dk • Retsinformation.dk Vejledningenbestår af 4 dele + bilag: Den første del beskriver de overvejelser, der er relevante i forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse På baggrund af den skærpede vejledningspligt på det sociale område mente ombudsmanden at kommunen skulle have vejledt borgeren om reglerne om sygedagpenge. Efter en henstilling fra ombudsmanden genoptog beskæftigelsesankenævnet sagen og traf afgørelse om at borgeren skulle stilles som om han var blevet korrekt vejledt. (J.nr. 2010-2395-0050 Med denne vejledning er det KL's ønske, at give kommunerne en håndfuld gode råd til, hvordan ungdomsuddannelsen kan styres og tilrettelægges, så økonomi, kvalitet og indhold finder et realistisk niveau, som ligger inden for lovens rammer. Vejledningen handler ikke om de pædagogiske og vejled-ningsmæssige dele af opgaven Regler og vejledning. Du kan modtage dagpenge fra din første dag som ledig. Du har ret til dagpenge i op til 3.848 timer inden for en periode på 3 år. Du har også ret til bl.a. feriepenge, barsel og hjælp under sygdom. Læs mere om regler og betingelser i menuen til venstre. For at få dagpenge skal du: have været medlem af DSA i mindst 1.

Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (retsinformation.dk) Vejledninger om visitation, pædagogik mv. Vejledning om visitation til ordblindeundervisning for voksne (pdf Byggestyrelsens vejledning om ansvarsforhold ved byggearbejder af 1987 er ligeledes udgået. En del af stoffet er medtaget i denne vejledning. Om brugen af AB Ikrafttræden Revisionsudvalget bag AB 92 har henstillet, at AB 92 først bruges ved udbud fra og med 1.7.93, dog således, at AB 72 også kan bruges ved udbud i resten af 1993 forhandle med Vejdirektoratet, uanset om den rute nummerede vej er en kommunevej. Der er ikke regler om, hvordan forhandlingen skal gennemføres, herunder hvor længe der forhandles. Men henset til formålet med forhandlingerne skal vejmyndigheden planlægge og tilrettelægge forhand udvikle et godt undervisningsmiljø i Danmark, herunder til at yde vejledning og rådgivning til elever og studerende samt uddannelsessteder og myndigheder i undervisningsmiljøspørgsmål. Stk. 2. Centret samler og systematiserer viden om regler og praksis af betydning for undervisningsmiljøet og stiller de

Declaration by Denmark pursuant to Article 9 of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems fo Selv om der er tale om en praktik, må personen gerne varetage arbejdsfunktioner, der ellers ville blive udført som almindeligt lønnet arbejde. Virksomhedspraktik er, som ordet siger, en praktik - ikke en ansættelse. Heraf følger, at praktikanten ikke er omfattet af overenskomster og regler for lønmodtagere i øvrigt

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation

Vejledning om de nye regler Miljøstyrelsen er i gang med at udarbejde vejledningsmateriale om de nye regler, om bl.a. anmeldeordninger og ændret beskyttelsesniveau for ammoniak. Indtil videre er der udarbejdet udkast til vejledning om udvalgte dele af de nye regler Vejledning om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder Håndbog i Kloakmesterarbejde (enten håndbog i kloakmesterarbejde eller de 3 SBI-anvisninger herunder) Systemer og dimensionering Anlæg og komponenter Installationsgenstande og udførelse Miljøstyrelsens vejledning om nedsivningsanlæg op til 30 P Vejledning om fastsættelse af årsløn (pdf) Vejledning om fastsættelse af årsløn (åbner på retsinformation.dk) Tdligere udgaver: Vejledning om at fastsætte årsløn (2007) (åbner på retsinformation.dk) Vejledning om fastsættelse af årsløn (2003) Denne side er senest ændret den 31. marts 201

Vejledning om beregning af sygedagpenge (nyt vindue) Vejledning om sygedagpengeperioden og forlængelse (nyt vindue) Vejledning om obligatorisk digital selvbetjening i sygedagpengesager (nyt vindue) Vejledning om visitation og opfølgning m.v. i sygedagpengesager (nyt vindue) Vejledning om sygedagpengeforsikring (nyt vindue Vejledning om brandsyn Indledning Formålet med denne vejledning er at uddybe indholdet i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlings-lokaler (brandsynsbekendtgørelsen), som træder i kraft den 1. april 2008 Dato: 09-05-2019,Versionsnr.: 11.0, Dok. Nr.: D18-12490 Side 2 af 5 Standard Reference Senest tjekket 04 Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 1 af 3. januar 2011 om rapportering af utilsigtede hændelser i sund I dag ligger al nyere dansk lovgivning fra midtfirserne og fremefter på nettet i databasen Retsinformation.dk. Så hvad enten du har brug for at finde frem til lovgivning i forbindelse med dit job, som studerende eller privatperson, har du mulighed for finde paragrafferne på Retsinformation.dk. Lær her hvordan du finder den lovgivning, du har brug for Hvis du bliver syg og er berettiget til sygedagpenge skal du melde dig syg det rigtige sted og overholde nogle tidsfrister. På de følgende sider kan du finde oplysninger, der er relevante for dig som sygemeldt - om du er ansat på en arbejdsplads, ledig eller selvstændig erhvervsdrivende

populær: