Home

Naboretlige regler om træer

Tvister om mure og bygninger i skel og om gener fra store træer, der står helt inde på naboens grund, hører under almindelige uskrevne naboretlige regler, som er opstillet i retspraksis. Disse tvister kan ikke afgøres af et hegnsyn men kun ved sagsanlæg ved domstolene Om reglerne. De naboretlige grundsætninger fremgår ikke nogen lov, men er derimod nogle grundsætninger eller regler, der er udviklet af domstolene via mangeårig retspraksis. Reglerne sætter grænser for, hvor meget du som nabo skal tåle af gener fra din nabo - og omvend Landsretten lagde til grund, at ejendommen var beliggende i et område, der var præget af megen beplantning og store træer. Efter bevisførelsen fandt landsretten det ikke bevist, at træet medførte så store gener for naboen, at det efter almindelige naboretlige regler kan danne grundlag for krav om, at træet skulle fældes

Der er tale om en helt konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Overstiger ulempen, hvad der efter forholdene er rimeligt, skal ulempen normalt reduceres til et acceptabelt niveau, den naboretlige tålegrænse. Bortset fra hegnslovens regler om grene findes der ikke lovregler om ulemper fra træer og anden beplantning Dommeren vil dømme ud fra uskrevne naboretlige regler, som beror på et skøn af dine gener. Det har dog vist sig svært at vinde den slags sager. Træet skal skygge i betydelig grad i en stor del af haven og i mange timer. Det har også betydning, om træet allerede var der, da du flyttede ind, eller om det er plantet efterfølgende

H krævede ud fra naboretlige regler, at naboerne, N1 og N2, skulle fælde nogle træer, som var placeret på deres grunde. Subsidiært at disse blev kappet ned, så de ikke længere var til gene for H

Naboretlige regler De naboretlige grundsætninger idény

Et problem der ofte giver anledning til uoverensstemmelser, er træer der skygger for solen eller vokser ind over skellet. Her vil man lægge vægt på området i sin helhed, om træerne er nye eller meget gamle og hvor meget de skygger i forhold til terrasser mv. Det har også betydning om træernes grene rækker ind over skellet Disse træer kan betegnes som eget hegn. Spørgsmålet er, om naboen kan kræve at disse træer bliver beskåret. Sandsynligvis JA. Da det er ensartede træer, og de står på række inden for en afstand af 1,75 m fra skel, skal de almindeligvis tilbageskæres til 1,80 m + 1,60 m = 3,40 m Træer er som udgangspunkt ikke omfattet af hegnsloven, og tvisten herom skal i givet fald som udgangspunkt afgøres af domstolene. Træer kan dog være omfattet af hegnsloven, hvis en række betingelser er opfyldt og det afgørende er, om hegnsynet vurderer at træerne har hegnsfunktion

Hegnsloven indeholder endvidere regler om grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen eller som er farlige for naboejendommen, samt grene fra skove. Udenfor hegnsloven falder indre hegn, dvs. hegn der ikke er fælleshegn eller egne hegn, enkeltstående træer og anden beplantning ved ejendomsskel. Her gælder naborettens almindelig Uenighed om træer som ikke er hegn, skal afgøres efter de naboretlige regler, som er en retspraksis, der er udviklet ved domstolene. Grene og rødder ind over skel. Såfremt naboen har enkeltstående træer eller buske stående med en vis afstand til skel, er disse ikke omfattet af hegnsloven Bortset fra hegnslovens regler om grene findes der ikke lovregler om ulemper fra træer og anden beplantning. Ulemper imødegås ved anvendelsen af den almindelige naboretlige regel, og tvister afgøres ved sagsanlæg ved de almindelige domstole. Det er et fast princip, at en grundejer skal holde sig på sin egen grund

Kan I oplyse, hvordan domstolene ser på træer, der bevidst er plantet for at tage vort udsyn? De pågældende træer står tæt på skellet, og der er grene, som rager ind over vores grund.Vor nabo har flere gange udtalt, at det er for at tage vor udsigt, at han har plantet træerne.S.R. Svar:JA!Domstolene tager ikke [ Nabostrid - Hvilke regler gælder området for naboret? Nabostrid er meget almindeligt - og ofte ender de i nærmest uløselige konflikter. bliv klogere reglerne for nabostridigheder her. Ifølge de naboretlige regler, skal erstatningsretlige gener være acceptable for naboerne

LOVGIVNING: De naboretlige grundsætninger - Boligejer

Som grundejer ved en offentlig vej har du en del af ansvaret for at holde fortovet og vejområdet pænt og rent. Du skal klippe din hæk helt ind til skel mod offentlig vej eller sti, og det samme gælder buske eller træer, der vokser ud over fortovet eller rabatten og kan genere gående eller cyklister Træer hører normalt ikke ind under hegnsloven. Her gælder derimod det, man kalder de naboretlige regler, som er domspraksis på området. Der er nemlig en tålegrænse for, hvad naboer skal finde sig i. Man er med andre ord nødt til at se på domme på området eller hvad der skrives om disse regler Hegnsloven indeholder også regler om grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen, eller som er farlige for naboejendommen. Hvis der vokser grene fra naboens træer igennem jeres fælles hegn, eller grenene hænger så lavt over hegnet, at det skades, må du gerne kappe grenene af i skellinjen · de særlige regler om betaling for parkering på offentlig vej (betaling for en trafikal råden over ve-jen), og · regler, der giver vejmyndigheden mulighed for at træffe bestemmelser om, hvordan en naboejen-dom kan udnyttes eller pålægge ejeren vedrørende sin ejendom af hensyn til vejen

Gener fra træer - den naboretlige tålegrænse Forum Orienterin

 1. Naboretlige regler. Uenighed om mure og bygninger i skel og om gener fra store træer, der står helt inde på naboens grund, hører under naboretlige regler, som er opstillet i retspraksis. Hegnsyn kan ikke afgøre disse uenigheder, det kan kun sagsanlæg ved domstolene. Naboens skur eller carpor
 2. Kan I oplyse, hvor høje naboens træer må være, når de står cirka halvanden meter fra skellet?Jeg har hørt, at sådanne træer kun må være cirka to meter plus afstanden til skel.Er det rigtigt?Gælder der særlige regler for de grene, der rager ind over skel?Findes der en folder eller pjece med information om træers højde [
 3. delige regler om hegn og hegning findes i hegnsloven fra 1950. Loven omfatter både fælleshegn, dvs. hegn der står i ejendomsskel, og egne hegn, dvs. hegn der står helt på egen grund langs ejendomsskel og ikke længere væk fra skellinien end 1,75 m
 4. Ingen regler for træer på din egen grund. Så længe du befinder dig på din egen grund, om det så blot er få centimeter fra skellet, er der ikke nogen regler, udover særlige bestemmelser i lokalplaner eller tinglyste servitutter, der kan forbyde dig at plante et træ. Og der er heller ingen grænser for, hvor højt træet må blive
 5. Er der nogle regler om hvor høje træer må være i et parcelhus område? Der er to meget høje træer (lige udenfor vores grund - ved siden af fotorvet) der skygger meget på vores grund om morgenen. Vi vil gerne få dem beskåret lidt hvis muligt, og forhåbentligt få lidt mere lys inde på vores grund. mvh, Pete

Kan du kræve, at naboen fælder sit vakkelvorne træ? - Boliu

Høje træer hos naboen fører ofte til konflikter - politiken

Gode tips til afklaring af uenighed om høje træer langs skel. Det gør de ud fra blandt andet følgende regler : De skal . En anden naboretlig regel som er af betydning, når det drejer sig om skyggende træer , er reglen om, at grene fra et træ , der står tæt ved skel , som udgangspunkt Over mange år har den naboretlige tålegrænse udviklet sig i retspraksis som et generelt begreb. Der findes talrige sager inden for specielle områder såsom træer tæt på skel, lugtgener fra eksempelvis gylletanke eller minkfarme, støjgener fra veje, genskin fra glaserede tegltag, skyggekast fra høje bygninger, tilstedeværelse af vindmøller med genskin, støj og generelt ubehag, larm. Der er i dansk ret ikke nogen generel lov om naboforhold, og hegnsloven regulerer ikke naboforhold i almindelighed, men kun de hegnsproblemer, som nævnes i selve hegnsloven. Dansk naboret bygger på almindelige uskrevne regler, som er fastlagt gennem retspraksis Overskridelse af den naboretlige tålegrænse ved genskin fra sortglaserede teglsten. 03-01-2017 Procesbevillingsnævnet har den 30. december 2016 meddelt to boligejere tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. oktober 2016 Synopsis - hurtigt overblik over juridiske bøger, artikler, domme, betænkninger m.m. Let at bruge - svært at undvære

Må du save grene af naboens træ? - Boligejernes Videncente

 1. delige regler gælder ikke for Københavns Kommune
 2. nabo? Jeg ikke kunnet finde svar på, hvordan man er stillet, når træer står direkte i skel. Jeg mener hermed at selve roden står dels på
 3. Vær opmærksom på, at når der tales om hegn, er det ikke kun et plankeværk eller en hæk. Hegnslovens regler gælder også, hvis du fx opsætter et rafteregn eller trådhegn, bygger en murstensmur eller planter en række af sammenhængende træer. 3. Hvad er fælles, eget og indre hegn
 4. Der vil ikke blive imødekommet ønske om beskæring og fældning af vitale og sunde træer, hvis årsagen alene er: • manglende udsigt • skygge på grunden. Skygge kan dog være årsag til beskæring/fældning hvis træets skygge på nabogrunden overstiger den naboretlige tålegrænse, som vurderes fra sag til sag
 5. Spørgsmålet om, hvad man skal tåle som nabo, giver jævnligt anledning til tvister. To nye afgørelser fra henholdsvis Østre Landsret og Vestre Landsret giver nu et afgørende bidrag til at fastslå omfanget af den naboretlige tålegrænse

Gode tips om problemer med høje træer i skel . Gode tips til afklaring af uenighed om høje træer langs skel Hvad gør man når naboens træer udgør et hegn, tager udsigten og kaster skygger ind over ens ejendom? Hvis naboens beplantning står meget tæt på skel op til jeres grund, kan det være generende i forhold ti Naborettens lovregler om skel, hegn m.v. suppleres af naborettens almindelige uskrevne regler, som er opstillet i retspraksis. Efter den almindelige naboretlige regel skal en grundejer ikke.

Naboret - Juraportalen Themi

Om I kan kræve naboernes træer fældet afhænger af, hvorvidt træerne gener må anses for at overstige den såkaldte naboretlige tålegrænse. Naboretten er dommerskabt, og det er således ikke muligt at slå disse regler op i en lov HEGNS-, SKEL- OG NABOSAGER. Kontakt en Alliance Advokat for at få råd og vejledning vedrørende din hegns- eller nabotvist. Der kan nemt opstå tvister mellem naboer. Alt lige fra trafik på privat grund, placeringen eller højden på træer til naboernes fælleshegn eller egne hegn, er blandt de emner, som oftest udløser nabokonflikter Inden for juraen taler man om, at den naboretlige tålegrænse skal være overskredet. Hvordan tålegrænsen måles, og hvad der præcist skal til, for at den er overskredet, må afgøres af retten i hver enkelt sag; men sagerne drejer sig typisk om gener fra træer, skygge, lys, støj eller lugtgener Ønske om beskæring eller fældning af træer imødekommes som udgangspunkt ikke, hvis årsagen alene er: • Manglende udsigt • Skygge på grunden. Skygge kan dog være årsag til beskæring/fældning hvis træets skygge på nabogrunden overstiger den naboretlige tålegrænse, som vurderes fra sag til sag. Retspraksis er, at skyggeforholden Regler om hegn. Hegnet omkring en ejendom er reguleret af hegnsloven og kan være reguleret af lokalplaner, tinglyste deklarationer eller andre lokale regler som skal overholdes. I følge Naturbeskyttelsesloven må man fx ikke etablere hegn indenfor beskytteseslinjerne til strand og fortidsminder

Hegnsloven og naboret - ulriknoerregaard

 1. isteriet, Skov- og Naturstyrelsen (tilgængelig på Folketingets hjemmeside) Redegørelse af 25. september til Miljø
 2. Det gælder både på Kommunale arealer og på private arealer. Det kan dog, som det ser ud i dag, være lidt sværere at beslutte noget om træer på et privat areal. Det sker faktisk jævnligt at borgerne henvender sig. Som Kommune har vi allerede øje på flere private træer vi ønsker at værne ekstra om
 3. »De naboretlige grundsætninger« eller »Den dommerskabte naboret« der går ud på, at en grundejer ikke ved brug af sin ejendom må forvolde sine naboer en ulempe, der i væsentlig grad går ud over, hvad de må forvente efter stedets beskaffenhed eller i naboforholdet i det hele tage
 4. Dine buske og træer Er du nabo til jernbanen skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for beplantningen på din ejendom. Reglerne skal forhindre, at træer og buske vokser for tæt på jernbanen. Du har som nabo pligt til at efterse træerne og vedligeholde/beskære samt fjerne farlige træer, inden de forvolder skade
 5. Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune Afgrænsning Politikken er målrettet de kommunaltejet arealer som ligger indenfor Teknik - og Miljøudvalgets området samt byggemodnet arealer som endnu ikke er overdraget grundejerforeningerne. Formål Kultur, Miljø & erhverv møder ofte krav fra borgere om fremme af velholdte grønne oaser so

Grene, der rager ind over skellet kan give anledning til konflikter, fordi de er til gene for naboen. Hegnslovens §19, stk.2 indeholder regler om, at naboen har lov til selv - i skellinjen - at afskære grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen OBS! hvis der er mange emner, og du klikker samtlige af, risikerer du kun at få det materiale, du allerede kende Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune Afgrænsning Politikken er målrettet de kommunaltejet arealer som ligger indenfor Teknik- og Miljøudvalgets området samt byggemodnet arealer som endnu ikke er overdraget grundejerforeningerne Mange lokalplaner har en passus om at ingen bevoksning må overstige den maksimale byggehøjde (normalt 8,0 mtr) for bebyggelser. Min dejlige overdækkede sydvendte terrasse, er stort set ubrugelig, da naboens 15-20 mtr høje lindetræ, kaster skygger fra kl. 16:00. Glem alt om at såre træer med kobbersøm og Round-up

WWW.DAMGAARDEN-RAAGELEJE.DK - Gode tips om problemer med høje ..

 1. Alt om Børn - fra Netdoktor. Bliv klar til graviditet. Beregn din ægløsning. Mens I prøver. Fertilitetsbehandling. Se alle artikler. Debat. Brevkasse. Tidlig.
 2. delige naboretlige bestemmelser vedrørende træer og beplantning, og for at opfylde dette krav ka
 3. delige naboretlige regler kan en ejer af en fast ejendom tilpligtes at fjerne varig

Hvad må du selv i forhold til træfældning og hvordan forholder du dig til det med at fælde træer i haven? Der findes ingen regler for det med at fælde træer på din grund. Du må fælde alt selv, men sikkerheden skal logisk nok være på plads. Det at fælde de store træer i en have kræver ekspertise Artsfredningsbekendtgørelsens ret præcise og specifikke begrænsninger skal naturligvis overholdes, Vi taler her om enkelte konkrete fuglearter og om hule træer og træer med spættehuller. Disse lokaliteter bør være markeret på de kort, vi sender til vore entreprenører, således at de undgås Om hegn og generende træer. Dårligt naboskab har ofte sin rod i forhold, som kan føres tilbage på hegnet imellem to parceller eller høje træer på den ene parcel, som skygger på naboens grund. Gennem lovgivning har man fastlagt nogle bestemmelser Regler for byggeri i skel. Byggeri i skel eller nærmere skel end 2,5 meter skal overholde regler om højde og længde. I sommerhusområder er der andre regler Træer kan også være beskyttet gennem en tinglysning på ejendommen om, at træet ikke må fældes. Kommunen kan hjælpe med tinglysning. Særlige kommunale regler Kommuner kan have specielle regler som beskytter træer, f.eks. træer over en vis alder. Sådanne regler kan også indgå i lokalplaner

Fritstående træer er ikke omfattet af hegnsloven, men hører i stedet under de naboretlige grundregler. Skygger din nabos træ, hælder det ind over din grund eller det til fare for dig, er det afgørende om den naboretlige tålegrænse er overskredet Plantning af træer kræver, at der skabes gode vækstbetingelser for træerne. De nye træer skal først og fremmest sikres plads til rodnettet og beskyttelse mod salt om vinteren. Ved plantning af bytræer og vejtræer etableres der en rodvenlig befæstelse. Under en fast belægning er det vigtig, at der er et bærelag a

De naboretlige grundregler er ikke en lov, men mere nogle grundsætninger, eller regler skabt af forskellige domme om naboregler. Der findes derfor ikke en liste over de forskellige gener, som omfattes af den naboretlige beskyttelse. De typiske ulemper er støj, lugt, røg, støv, stråling, gener fra træer osv Om sommeren er det også nemmere at se, hvor meget træet vil fylde efter beskæringen. Til gengæld kan det pga. træets løv være sværere at se, hvordan træets forgrening er. Vinterbeskæring Vi anbefaler, at du primært beskære dine træer om sommeren, med mindre der er tale om større tilbageskæringer og foryngelse Om loven. Private fællesveje er - som navnet tilsiger - ejet af private, og boligejerne, der ejer en ejendom, der ligger på en privat fællesvej, har pligt til at deltage i vedligeholdelse og istandsættelse af vejen Generelt kan træer og buske beskæres hele året. Fastlæggelsen af tidspunktet for beskæring baseres derfor på en afvejning af forskellige hensyn: Biologiske hensyn Det anbefales at beskære om sommeren, når træerne er biologisk aktive og hurtigt kan reagere på beskæringsindgrebet. Æstetiske hensy

Naboret Rådgivning om hegnsyn og skelforretninger → bjsj

Læs om regler for beskæring af hække og træer ud mod kommunale og private veje og fortove. Alle grundejere skal beskære deres beplantning ud mod kommunale og private veje og fortove til en højde af minimum 4,00 m over cykelsti/kombineret fortov og cykelsti/kørebane og til 2,80 m over fortov/græsrabat naboret, juridisk fagområde, der især beskæftiger sig med de erstatningsretlige aspekter af gener, der udgår fra en fast ejendom. Ifølge de naboretlige regler, som er udviklet af domstolene, skal sådanne gener være acceptable for naboerne; såfremt generne, fx støj, røg, rystelser, udledning af kemiske stoffer mv., anses for uacceptable, skal de enten nedbringes, eller der skal.

I medierne har der i den senere tid været omtalt nogle celebre sager om kendte eller velhavende mennesker, som fører nabokrig mod hinanden. Artiklen giver et indblik i, hvornår man skal sige stop og kan kræve naboens udskejelser standset eller reduceret > er der nogen her der ved om der findes regler for hvor tæt på skel man må > sætte nye træer idag > hvis der er nogen regler overhovedet Kender ikke reglerne - men kig på byggelinierne - og forestil dig at rødderne søger efter kloaker og andre kilder i en afstand, der svarer til træets højde - så hvis du og din nabo skal kunne leve Anmodning om beskæring og fældning af træer fra naboer eller publikum kan normalt ikke imødekommes, hvis der er tale om gener, som ikke er forbundet med risiko: • Nedfaldne blade, kviste eller frø på skovveje, stier, hustage og/eller i haver

Hegnsloven og reglerne om fjernelse af grene og rødder i ske

Det er en vigtig oplysning, fordi fredskovpligtige arealer, skal drives efter skovlovens regler om bæredygtig drift. En skov, der er fredskovspligtig skal bestå af træer, som enten danner eller er ved at vokse op til skov af højstammede træer. Der kan være ubevoksede arealer i en fredskov REGLER OM HÆKKE OG TRÆER SEKS GRØNNE HUSKEREGLER Som grundejer skal du klippe og beskære de træer, buske og hække, der grænser op til gang- og vej-arealerne uden for din ejendom eller ligger op til et offentligt grønt område som fx en park. Reglerne kan sammenfattes i seks grønne huskeregler Træer i skel. Hvis der står et træ i skel, vil det per automatik være fælleseje. Der er ikke noget i vejen for at have et træ i skel hvis begge naboer er enige om det. Hvis den ene af naboerne ønsker træet at træet skal fælles, vil det være hegnslovens regler, der gælder Vejledning om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur henvender sig til jordbrugere, offentlige myndigheder og relevante interesseorganisationer. Reglerne om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur har betydning for den enkelte jordbruger i forhold til driften af de landbrugsjorder, som han/hun ejer eller er bruger af

Orientering - hegnsloven

Når Danmark i fremtiden, i tørre år, med de rette vinde og med rigeligt med dødt ved i skovene, vil blive hærget af skovbrande, kan man med rette stille sig selv spørgsmålet, om paradigmeskiftet fra levende til døde træer i dansk skovpleje har været det værd, skriver Frederik Rosenørn-Lehn. Via Berlingske, 15. december 201 Kommunerne kan også indføre specifikke lokaltilpassede regler; som på Frederiksberg, hvor alle boliger skal have udsigt til et træ, og det kræver tilladelse at fælde træer ældre end 25 år. Kommunale forvaltninger kan uddanne personalet i hensyn til gamle træer Undersøg først med din kommune, om det er tilladt at have bål i haven. De fleste kommuner tillader ikke bål i parcelhushaver. Er det tilladt i di, kommune, at have en bålplads i haven, er det en række regler, du bør sætte dig ind i, før du går i gang Værn om de gamle træer og krat Er man så heldig at have gamle træer og buske på sin ejendom gælder det om at værne om dem. Det tager kun et øjeblik at fælde dem, men det tager flere hundrede år før de værdifulde leveste-der, de indeholdt, er skabt på ny. Derfor er det også en god idé a 1. Oplæring. Fældnings- og skovningsarbejde forudsætter, at den ansatte er oplært i sikkerheden ved arbejdet. Det gælder også de sikkerhedsmæssige forhold og begrænsninger i arbejdet med nedtagning af hængere (træer, der bliver hængende i nabotræer e.l. ved fældningen), ved alenearbejde og ved kontakt med arbejdsgiver eller kolleger

Hegnsloven indeholder endvidere regler om grene, der generer hegn eller færdsel på na-boejendommen eller som er farlige for naboejendommen, samt grene fra skove. Indre hegn - dvs. hegn der ikke er fælleshegn eller egne hegn, enkeltstående træer og anden beplantning ved ejendomsskel - er ikke omfattet af hegnsloven. Her gælder nabo Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Der kan dog være regler i enten en lokalplan, vejlovgivning, fredningskendelse eller andet, som skal overholdes - også selv om du har lavet en anden aftale med din nabo. Hegnsyn Kan to parter ikke opnå enighed om et hegn, kan hegnsynet kontaktes. Du kan kontakte hegnsynet ved at sende skemaet under vores selvbetjening Begæring om hegnsyn

-Naboens træer er plantet for at tage vores udsig

Faktaarkene dækker et bredt spekter af emner, der blandt andet vedrører biodiversitet og plejemål, tilskudsordninger- og regler, anmeldeordninger, førstegangspleje, græsningsdyr, klargøring af arealer, tilskudsmuligheder, regler om læskur, økonomi og græsningsaftaler kontra forpagtning. Link til faktaarkene Inden der evt. gives dispensation, skal det være oplyst, om området er habitatområde eller levested for de arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Dispensation kan kun gives, hvis den ikke er i konflikt med habitatdirektivets regler, jf. indledningsnotatet. 3.1 Husdyrhol

Træer langs åbne vandøb Author: Aalborg Kommune Subject: Vandløbsmyndigheden må plante træer langs offentlige vandløb som led i vandløbsvedligeholdelsen. Alle andre også bredejere skal have tilladelse fra eller indgå aftale med vandløbsmyndigheden om at plante træer langs offentlige vandløb. Keyword Træer. Træer bliver normalt ikke regnet for et hegn, men i nogle tilfælde vil træerne tilsammen danne et hegn. Et hegnsyn kan vurderer, om træerne har karakter af et hegn. Vurderingen bygger blandt andet på, hvor mange træer der er, og om de er ensartede og af samme størrelse Alternativt skal kravene i bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg overholdes. Hvis der vokser buske og træer under eller ved siden af luftledninger, skal man sørge for, at bevoksningen ikke kommer for tæt på ledningerne små træer og ammetræer må i alt maksimalt udgøre 40 % af det samlede plantetal (af alle planter). Ved små træer forstås træer, der ikke kan forventes at nå samme højde som en almindelig skovbevoksning, f.eks. træarter som alm. røn og vild æble. Buskene skal være fordelt i hele brynets bredde. En gradient af buskene vil bliv

Vejlovgivningen indeholder ikke særlige regler om erstatning og et eventuelt erstatningsspørgsmål skal derfor afgøres efter de almindelige erstatningsregler i Danmark. Det betyder, at erstatningsspørgsmålet afhænger af, om den naboretlige tålegrænse er overskredet. Det afgørende er, om ulemperne overstiger, hvad der saedvanligt på de Træer, bliver normalt ikke regnet for et hegn, men i nogle tilfælde vil træerne tilsammen danne et hegn. Hegnsynet vurderer, om træerne har karakter af et hegn. Der gælder følgende regler: Der skal være et vist antal træer (min. 4). De skal være ensartede og af samme størrelse. Træerne skal stå på række Træer. Træer og buske giver ofte anledning til konflikter mellem to naboer. Typisk fordi træer kan skygge eller grene, blade m.m. er til gene for naboen. I hegnsloven er der regler om at træer ikke må vokse ind i et fælleshegn og beskadige det, og træets grene må ikke være til fare for andre eller genere trafikken på grunden Om man bygger med trekantgavl eller ensidig taghældning kan jo give helt den samme skyggeeffekt, så jeg forstår det ikke helt. Mit spørgsmål gå på om der findes nogen måder at omgå reglen på, således at vi kan bygge med ensidig taghældning tættere på skellet (til en sti) Kan man evt lave et lille knæk i taget eller andet. For nylig blev fem-seks nyplantede træer ved Åkrogen klippet over med et haveredskab, et stort løvtræ i Vårkjærparken gik ud, da barken blev høvlet af hele vejen rundt om stammen, og fire fredede bøgetræer i Mindeparken står grå og livløse, efter at en gerningsmand sidste år borede huller ved rødderne og hældte gift - formentlig.

Regler om hæk og træer Har du en hæk, kan kommunen påkræve, at du en gang om året på et bestemt tidspunkt klipper din hæk ned til to meter. Grænser hæk eller træer op til en vej, sti eller en plads, hvor andre er berettiget til at færdes, skal hækken eller træerne holdes studsede, så de ikke er til ulempe for trafikken og øvrige. om regler for hæk og træer m.v. i skel mod fællesarealer. Uddrag af relevante bestemmelser vedrørende forholdet mellem ejer og grundejerforeningen. I nogle sammenhænge kan de nævnte uddrag ikke stå alene, i så fald læs den fulde regeltekst Miljøministeriets Bekendtgørelse 870 om jagtredskaber: § 1. Der må ikke drives jagt på pattedyr fra 1) kunstigt skjul, herunder hus, hytte, jordhul, eller 2) platform eller sæde, der er hævet mere end 50 cm over det omgivende terræn. Stk. 2 Når du besøger dette website indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. I privatlivspolitik kan du læse mere detaljeret om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger Inden du beskærer dit nabos træ, fordi den rager ind over din hæk, er det en god ide, at tage et kig på nogle af de love og regler, der findes om hegn og beplantning nær skellinjen mellem dig egen og din nabo - du vil blive overrasket

Margot! Hæk og træer i skel må max være 2m. højt, det vil sige at man en gang om året beskærer sin hæk/ træ til 2m. Så hvis træet er sat af din nabo, så er det ham der skal skære træet ned til 2m. men hvis i er fælles om det så skal i deles om udgifterne >Er der nogen regler for, hvor høje naboens træer må være, når de står >tæt på skel? Både og - det er lidt svært at finde ud af hvad hegns-loven egentligt mener om dette. Jeg tumler for tiden med et problem der kan minde om dit, blot med modsat fortegn, idet min ejendom er et gammelt husmandsted, hvo Faciliteter på Aarhus Ridecenter. På denne side kan du se og læse om vores faciliteter på ridecenteret. Vi ønsker især at fremhæve vores nye 20x60m. ridehus, den flotte 20x60m. udendørsbane samt vores unikke 1 km. lange travbane med optimalt underlag, der styrker hestenes sener og led Uanset om det lægges til grund, at den naboretlige tålegrænse er overskredet, kan der dog alene kræves erstatning for et økonomisk tab, og der er ikke dokumenteret et sådant ud over værditabet. Som følge heraf kan der ikke kræves udmålt en særlig erstatning i medfør af de naboretlige regler Miljø- og fødevareministeren2) kan fastsætte regler om produktion og salg af frø, kartofler samt levende planter og plantedele. Ministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser med henblik på opfyldelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger om forhold, der er omfattet af denne lov

Væltede træer. Er der tale om væltede træer på en grundejerforenings område, der skal bortskæres, så sorterer sådanne arbejdsopgaver normalt under bestyrelsens sædvanlige mandat. Bestyrelsen har derfor ikke brug for et mandat fra en generalforsamling for at iværksætte sådanne arbejder Hegnsynet kan ikke hjælpe med sager om gener fra træer, f.eks. træer der er blevet for store, som skygger eller generer naboen med f.eks. blade eller pollen. Hegnsynet kan ikke behandle sager som ikke har med hegnet at gøre, men som er naboretlige spørgsmål, f.eks. støj eller udsigt. Sådanne tvister må afgøres af domstolene Nye træer og buske i København I vinterperioden 2017-2018 plantes og genplantes der i alt 231 træer og 645 buske i København. 165 af træerne erstatter træer, som fx pga sygdom skal fælles, mens 66 træer er nyplantninger. De 645 buske er genplantninger undtagen en ny bøgehæk på Eidsvoll Plads Tvister angående skyggegener fra træer på nabogrund er af privatretlig karakter og skal afgøres af domstolene efter de almindelige naboretlige regler. (Dette fremgår af Indenrigsministeriets skrivelse af 6. juli 1946 på baggrund af Østre Landsrets dom af 14. juni 1945 (U 1945 996), der fastslår, at litra f må antages at ligge udenfor. Prøv eventuelt at kontrollere, om der ikke er en henvisning til lejeloven. Ellers vil jeg anbefale, at I kontakter en advokat for at undersøge muligheden for en passende reaktion på grundlag af de almindelige naboretlige regler eller for en vurdering af, om lejelovens regler eventuelt finder analogt anvendelse

populær: