Home

Hvad er aktindsigt

Morten Blinkenberg er speciallæge i Neurologi, Ph.D. Overlæge på Neurologisk afdeling, Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet. Associeret seniorforsker ved Neurobiologisk forskningsenhed, Rigshospitalet Borger Fagperson Aktindsigt. 26.10.2018. Når du fylder 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få aktindsigt i, hvad der står om dig i en journal hos sundhedsvæsenet Hvad er hjælpemidler og forbrugsgoder Sidst redigeret den 10.01.2019 Hjælpemidler er produkter, der alene er fremstillet for at kunne afhjælpe varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Aktindsigt betyder, at du har ret til at se alt, der er skrevet i din journal af sundhedspersoner Aktindsigt betyder, at du har ret til at se alt, der er skrevet i din journal af sundhedspersone

Hvad er et attak Scleroseforeninge

Aktindsigt - sundhed

Statens It - Filkassen. Statens IT ⚬ Lautruphøj 2 ⚬ 2750 Ballerup ⚬ Tlf: 7231 0000 ⚬ Servicedesk: 72 31 00 0 Får du afslag på aktindsigt, har du krav på, at få en begrundelse fra den myndighed, der har afslået samt en klagevejledning. Hvis du ønsker at klage over afslaget eller omfanget af aktindsigten, kan du anmode om at få din klage behandlet af den myndighed, der er overordnet § 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse Patientrettigheder. Hvis du mener, at dine rettigheder som patient er blevet tilsidesat, kan du klage. Du kan læse mere om, hvad du kan klage over herunder

Borgerrådgiveren kan ikke behandle en sag, hvis der er en anden lovfæstet klageinstans, som kan tage stilling til sagen. Det betyder, at du ikke kan klage til Borgerrådgiveren, hvis du efter loven har ret til at klage til en myndighed, som kan ændre kommunens afgørelse og i den forbindelse også påse, om sagsbehandlingen har været korrekt Udenrigsministeriet anvender cookies på ministeriets hjemmesider Vi bruger cookies til at optimere brugeroplevelsen og målrette indholdet på Udenrigsministeriets hjemmesider

Hvad er hjælpemidler og forbrugsgoder? - aeldresagen

  1. Slidgigt - eller artrose - er en gigtsygdom, hvor brusk og væv omkring leddene langsomt ødelægges. Læs om årsager, symptomer og behandling - og få gode råd
  2. Du kan sende en mail til Spillemyndigheden ved at vælge en kategori for, hvad det drejer sig om og skrive din meddelelse. Din mail bliver sendt på en krypteret forbindelse
  3. Nye landsdækkende piktogrammer på genbrugsstationen skal gøre det lettere at sortere affald. 20. maj 2019. I disse dage opsætter Hedensted Kommune nye skilte med de landsdækkende affalds piktogrammer på kommunens genbrugsstatio..
  4. eDoc til kommuner, regioner og andre offentlige institutioner er et klassisk elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH) bygget på markedets mest moderne teknologi, og er således fuldt integreret i SharePoint kommunikationsplatformen
  5. Kommissionen forhandler samlet på vegne af de 27 resterende EU-medlemslande - og dermed også Danmark - med Storbritannien om den britiske udtræden af EU
  6. Om det Etiske Råd. Vores opgave er at rådgive og skabe debat om nye bio- og genteknologier, der berører menneskers liv, vores natur, miljø og fødevarer
  7. Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Sundhedsstyrelsen udarbejder nationale kliniske retningslinjer (NKR), der skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet

Telfa AB - livsmedelspumpar ställer ut på Euro Expo industrimässa i Uddevalla 22-23 maj 20 maj — Telfa AB - Livsmedelspumpa Udbudsportalen tilbyder offentlige udbydere og private leverandører vejledning i, viden om og værktøj til udbud af offentlige serviceopgaver Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål og område § 1 Formålet med denne lov er . 1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, 2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, o Thomas Banke (født den 3. december 1981 i Fredericia) er en dansk politiker og tidligere medlem af Fredericia Byråd. Banke var borgmester i Fredericia Kommune fra 2010, til 14. januar 2013, hvor han udtrådte af byrådet

Aktindsigt i patientjournal - borger

Formålet med og omfanget af aktindsigten. Formålet med aktindsigten er, at du skal have mulighed for at følge med i din sag. Når du har aktindsigt, kan du se de oplysninger, der ligger til grund for den afgørelse, som myndigheden skal træffe eller har truffet En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den, der har anmodet om aktindsigt, skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet

Hvem kan søge om aktindsigt? Alle personer kan søge om aktindsigt. Hvordan gør jeg? Du henvender dig til den afdeling, der behandler eller har behandlet den sag, du ønsker aktindsigt i. Du kan også rette henvendelse til kommunens hovedpostkasse. Se kontaktoplysninger og afdelinger her. Du skal tydeligt angive, hvad du ønsker aktindsigt i Vi er stolte over vores lov om aktindsigt, og vi betragter Danmark som et af verdens mest åbne samfund DRTV1984 Danmarks Radio (fjernsynsudsendelse), 1984. Rapportér et problemfra Den Danske Ordbog Den Danske Ordbog. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2018

Hvad er personoplysninger? En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger Du kan give en anden fuldmagt til at få aktindsigt i hele eller dele af din journal. Grundlæggende er det kommunen, der afgør, på hvilken måde du skal have aktindsigt. Men i din ansøgning kan du gøre opmærksom på, om du gerne vil have aktindsigt ved at læse akterne eller have kopier. Kommunen vil ofte følge dit ønske. Du skal ikke. Formålet med pjecen er at give et overblik over reg-lerne om aktindsigt og sagsindsigt for at sikre, at sager bliver behandlet rigtigt, ensartet og ikke mindst hurtigt. Pjecen er ikke en detaljeret gennemgang af regler-ne. Den indeholder overordnet gennemgang af den nye offentlighedslov, som langt hen ad vejen er e

Det gælder dog kun for oplysninger, som er journaliseret før 1. januar 2010. Klage over aktindsigt sendes til Styrelsen for Patientklager www.stp k.dk. På www.sundhed.dk kan man få elektronisk adgang til sine private oplysninger om medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar mm. Aktindsigt i en afdød patients journa V-minister i hemmelig optagelse: Aktindsigt er »en sygdom i samfundet« »Jeg vil jo vende det om og sige, at det er et sundhedstegn, at man kan søge aktindsigt i hvad som helst. Det er et sundt demokrati værdigt. Det skal være sådan, at helt almindelige borgere kan få at vide, hvad.

Aktindsigt i patientjournal. Som patient har du du ret til at se alt, hvad der er skrevet i din journal af læger og andet sundhedspersonale. Denne ret gælder i både offentlige og private klinikker, sygehuse m.m. Her kan du læser mere om, hvordan du får aktindsigt i din patientjournal Alle sundhedspersoner har tavshedspligt. Det betyder, at sundhedspersoner som udgangspunkt kun må give oplysninger om dine helbredsforhold og øvrige personlige forhold videre, hvis du giver dit samtykke til det

Aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt, til beskyttelse af væsentlige hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt beskyttelse af vidner eller andre i sager om strafferetlig forfølgning. Mindreårige, som er fyldt 15 år Umiddelbart mener jeg ikke, at der er grænser for, hvor lang tid tilbage man kan søge om aktindsigt. Der kan dog være grænser for, om oplysningerne er opbevaret gennem de sidste 30 år, og et andet problem kan være, at de er opbevaret mange forskellige steder alt afhængig af hvilke oplysninger det drejer sig om

Hvad er forskellen på ældreboliger og plejehjem - Ældre Sage

Parten kan dog naturligvis - på lige fod med sager, der rejses på partens initiativ - bidrage til sagens oplysning ud over, hvad han eller hun er forpligtet til, f.eks. i forbindelse med gennemførelse af partshøring. Se også afsnit 4.4 ovenfor om partens ønske om inddragelse af bestemte oplysninger Folketingets Ombudsmand er ikke undergivet offentlighedslovens regler om aktindsigt, og der er ikke - i modsætning til, hvad der gælder for Folketinget og Rigsrevisionen - fastsat regler om aktindsigt i sager hos ombudsmanden. Der gælder dog efter praksis en vis adgang til en sådan indsigt Anmodning om aktindsigt for så vidt angår byrettens dom- og retsbøger kan ske ved personlig eller skriftlig henvendelse til Retten i Roskilde, administrationen, Ved Ringen 1, 4000 Roskilde. Skriftlig bestilling af udskrifter m.v. kan ske via e-mail til: adm.ros@domstol.dk.. Der er mulighed for at betale med Dankort ved personlig henvendelse Alle borgere har ret til at få indsigt i de dokumenter der indgår i sagsbehandlingen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Reglerne herom findes i offentlighedsloven, der dog også indeholder begrænsninger i, hvad der kan kræves aktindsigt i. Er du part i en sag, har du en udvidet ret til aktindsigt. Disse regler findes i forvaltningsloven Det er med i den pris du betaler til os, at vi vurderer om myndigheden har ret i en påstand om, at nogle papirer ikke skal udleveres - altså er undtaget fra aktindsigt. Ofte afslår staten eller kommunen helt eller delvis aktindsigt med henvisning til, at der er tale om dokumenter der falder ind under en undtagelse

Retten til aktindsigt er uafhængig af, om journalen er elektronisk eller i papirformat. Patientens anmodning om aktindsigt skal imødekommes inden 7 arbejdsdage. Er det ikke muligt, skal patienten underrettes om grunden hertil inkl. information om, hvornår anmodningen må forventes at blive imødekommet og i hvilket omfang Retsvirkningen af, at en sag er omfattet af bestemmelsen, er, at samtlige af sagens dokumenter og oplysninger er undtaget fra aktindsigt. De dokumenter mv., der er anmodet om aktindsigt i, kan undtages fra aktindsigt efter lovens § 20, hvis følgende to betingelser er opfyldt: Der er tale om et lovgivningsprojekt af et bestemt, relativt. Dokumenter, som er tilgået sagen efter tidspunktet for modtagelse af en anmodning om aktindsigt, er heller ikke omfattet af adgangen til aktindsigt. c. Meroffentlighed Der kan gives aktindsigt i videre omfang (meroffentlighed) end lovene tilsiger, medmindre andet følger af reglerne om tavshedspligt (offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt.)

Det er svære beslutninger, som må tage udgangspunkt i en risikovurdering af, hvad der sker, hvis man ikke får den nødvendige hjælp til hygiejne eller anden omsorg. Hvis det vurderes, at hjælpen er nødvendigt for at undgå omsorgssvigt, skal personalet gøre alt, hvad de kan for at motivere beboeren til at modtage hjælpen Statsforvaltningen har ikke pligt til at efterleve et børnetestamente, da det afgørende er, hvad der er bedst for barnet, men omvendt har Statsforvaltningen heller ikke mulighed for at kontakte familiemedlemmer og venner til den afdøde forældremyndighedsindehaver, hvis Statsforvaltningen ikke ved at personerne eksisterer eller at disse har. Hvad gør man så? •Dokumenter, der er under 20 år gamle, og som man selv har: Offentlighedsloven •Dokumenter, som er over 20 år gamle, og som er afleveret til arkiv: Arkivloven •Dokumenter, som er under 20 år gamle, og som er afleveret til arkiv: Hvad der er lettest - kommer an på oplysningernes karakter mv Forvaltningslovens regler er bl.a. med til at sikre, at afgørelser bliver truffet på et oplyst og sagligt grundlag. Forvaltningsloven fastsætter regler om inhabilitet, vejledningspligt, repræsentation, aktindsigt til parter, parthøring, begrundelse, klagevejledning og tavshedspligt

Partens aktindsigt. Retten til aktindsigt § 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Stk. 2. En parts ret til aktindsigt omfatter med de i §§ 12-15 b nævnte undtagelser. 1) alle dokumenter, der vedrører sagen, o Senest var DJ medarrangør ved en høring i september 2016, hvor tre partier, der egentlig stemte for den nye offentlighedslov i 2013, men som siden har ændret mening - Radikale, Konservative og SF - havde inviteret forskellige aktører til at give deres bud på, om der skal ændres noget, og hvad der i givet fald kan ændres

Offentlighedsloven tager i udgangspunktet kun stilling til om myndighederne er forpligtet til at give aktindsigt, det vil sige hvilke oplysninger en borger skal have aktindsigt i.. Men offentlighedsloven er også en såkaldt minimumslov. Det betyder at myndighederne kan udlevere oplysninger selv om de ikke skal, så længe tavshedspligt ikke står i vejen Men der er dog undtagelser for, hvad der ikke kan kræves aktindsigt i, og det gælder interne dokumenter, brevveksling med sagkyndige til brug for en retssag eller en overvejelse af, om en retssag skal føres, og endelig kan der som udgangspunkt ikke kræves aktindsigt vedrørende oplysninger i et tilbud om tekniske indretninger og drifts.

Hvad er urinsyregigt og podagra - og hvem får det

Kort beskrivelse af, hvad dokumentet handler om; Aktindsigt. Har du spørgsmål eller ønsker du aktindsigt i et dokument fra postlisten, skal du kontakte Juridisk Kontor. Det forhold, at et dokument optræder på postlisten, er ikke ensbetydende med, at der uden videre kan gives aktindsigt i selve dokumentet I Gammeltoft-Hansen m.fl., side 407, er det anført, at der må tages udgangspunkt i, at undtagelsen af interne arbejdsdokumenter fra retten til aktindsigt er begrundet i ønsket om at sikre de ansatte adgang til på en fri og formløs måde at foretage deres overvejelser og udføre det forberedende arbejde uden det pres en eventuel senere. Hvad er aktindsigt? Læger og andet sundhedspersonale indenfor sundhedsvæsenet skal føre journal over deres patienter, hvor de bl.a. skriver oplysninger om sygdomme og behandling. Det er patienten selv, der giver oplysningerne, men disse kan også komme fra blodprøver, røntgenbilleder og lægens vurderinger m.v

Er man part i en sag mod den offentlige forvaltning, har man ret til at få aktindsigt i sin egen sag. Får man afslag på sin anmodning, skal man bede om at få en skriftlig begrundelse. Heri kan man checke, om den offentlige forvaltning har henvist til gyldige undtagelser for, hvornår sagens parter kan få aktindsigt For hvis man ikke er direkte part ,skal man vejledes om de andre muligheder for en borger fx at søge den såkaldte egen access via Offentlighedsloven, hvor en borger kan søge aktindsigt i alle oplysninger, der er noteret om personen selv - også hvad der findes på gule post-it, sms'er mv 3.4 Alle andre end parter fx pressen - aktindsigt (offentlighedsloven) Anmodninger om aktindsigt, der ikke er en parts anmodning om aktindsigt, fx fra pressen, behandles efter offentlighedsloven. 3.4.1 Behandling af anmodninger om aktindsigt i interne dokumenter, der udveksles mellem forretningsområder i SKAT og departementet

Hvad er Symptomerne på Hjernerystelse? - Behandling af

Hvad er urinsyregigt og podagra - og hvem får det? Urinsyregigt er en inflammatorisk gigtsygdom, der også er kendt under navnet podagra, som er betegnelsen for urinsyregigt i storetåen. Blandt de flere end 200 forskellige gigtsygdomme er urinsyregigt en af de mest almindelige - og flere og flere mennesker får sygdommen. Ophobning af. Formålet med reglerne om aktindsigt er at sikre åbenhed omkring myndigheders behandling af sager. Enhver borger, herunder såvel ejere som lejere, kan søge om at få aktindsigt i GI's behandling af sager. Hvis du beder om aktindsigt, behandler vi din anmodning efter reglerne i offentligheds- og/eller forvaltningsloven Forvaltningsloven indeholder en række regler, der skal medvirke til at sikre at forvaltningsmæssige afgørelser overholder en række grundlæggende regler, som er fastsat i loven. For at sikre, at afgørelsen ikke er påvirket af personlige interesser, er der i lovens kapitel 2 indsat regler om inhabilitet

Offentlighedsportalen

Der er heller intet i vejen for, selvom der ikke lige er en sag, at få aktindsigt i egen personalesag, hvis man gerne vil vide, hvilke papirer der rent faktisk ligger i den. Aktindsigt i personalesager (fra udenforstående): I princippet kan hvem som helst få aktindsigt i personalesager Hvad er en bisidder? En bisidder er en støtteperson, du kan have ved din side, under samtaler med eksempelvis kommunen, lægen eller anden offentlig myndighed. En bisidder kan hjælpe med at stille relevante spørgsmål, og at holde styr på, hvad der er blevet sagt og besluttet under mødet Udtalelser fra læger i Ankestyrelsen er interne arbejdspapirer og er derfor ikke omfattet af retten til aktindsigt. Ankestyrelsen har imidlertid valgt at give aktindsigt i mere end det, loven siger, at vi skal. Det betyder, at vi som hovedregel giver aktindsigt i din sag, hvis du beder om det

Hvad er etik? - etikoglivet

Den nye offentlighedslov - Aktindsigt 1. side 1 IKA LYN DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV - AKTINDSIGT Line Markert Tirsdag den 4. marts 2014 2. PROGRAM 1. Velkomst 2. Offentlighedslovens formål og anvendelsesområde 3. Notatpligt og journaliseringspligt 4. Udpluk af reglerne om undtagelse fra aktindsigt 5. Interne og eksterne dokumenter 6 Behandling med binyrebarkhormon kan afkorte varigheden af et attak, men det er usikkert, om behandlingen også bedrer ophelingen på længere sigt. Hvad angår dine føleforstyrrelser på venstre ben, er det desværre meget svært for mig, at vurdere om det kan være MS symptomer, eller det har en helt anden årsag Lilly Jensen er én af eksperterne inden for rehabilitering. Hun har bl.a. arbejdet med rehabilitering i regi af Socialstyrelsen, o g har været med til at udvikle Odense Kommunes arbejde med rehabilitering. I efteråret 2014 fik hun rehabiliteringsprisen for sit arbejde. Hør hende fortælle, hvad rehabilitering er

Albertslund Kommun

Parten kan dog naturligvis - på lige fod med sager, der rejses på partens initiativ - bidrage til sagens oplysning ud over, hvad han eller hun er forpligtet til, f.eks. i forbindelse med gennemførelse af partshøring. Se også afsnit 4.4 ovenfor om partens ønske om inddragelse af bestemte oplysninger Senest var DJ medarrangør ved en høring i september 2016, hvor tre partier, der egentlig stemte for den nye offentlighedslov i 2013, men som siden har ændret mening - Radikale, Konservative og SF - havde inviteret forskellige aktører til at give deres bud på, om der skal ændres noget, og hvad der i givet fald kan ændres

populær: